Pháp chế

Kế hoạch số 6422/KH-SXD-PC ngày 14/6/2021 của Sở Xây dựng về cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 (14/06/2021)
Kế hoạch tổ chức giao lưu trực tuyến của Sở Xây dựng năm 2021 (09/06/2021)
Triển khai thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (03/06/2021)
Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định về trịnh tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư (18/05/2021)
Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá (10/05/2021)
Công văn số 4665/SXD-PC ngày 05/5/2021 của Sở Xây dựng về triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2021 (05/05/2021)
Thông báo số 4583/TB-SXD-PC ngày 29/04/2021 của Sở Xây dựng về việc hoãn Hội nghị phổ biến, tập huấn Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung và các Nghị định mới của Chính phủ (29/04/2021)
Thông báo về việc tham dự Hội nghị phổ biến, tập huấn Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi, đổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 (26/04/2021)
Kế hoạch 3980/KH-SXD-PC tổ chức phổ biến, tập huấn Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2024/QH13; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 (26/04/2021)
Kế hoạch số 4371/KH-SXD-PC ngày 26/4/2021 về Công tác pháp chế năm 2021 của Sở Xây dựng (26/04/2021)
Thông báo số 4074/TB-SXD-PC ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Sở Xây dựng về việc tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng (15/04/2021)
Thông báo số 4075/TB-SXD-PC ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Sở Xây dựng về việc tham dự Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng (15/04/2021)
Triển khai Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ (13/04/2021)
Công văn số 3725/SXD-PC ngày 08/4/2021 của Sở Xây dựng về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (08/04/2021)
Triển khai Nghị định số 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án (06/04/2021)
Kế hoạch số 3468/KH-SXD-PC ngày 31/3/2021 của Sở Xây dựng về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 (31/03/2021)
Triển khai Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở (29/03/2021)
Văn bản số 3306/SXD-PC ngày 29/3/2021 của Sở Xây dựng về việc rà soát, đề xuất định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật (29/03/2021)
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 tại Sở Xây dựng (29/03/2021)
Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” (29/03/2021)