Pháp chế

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ (ước kết quả thực hiện nhiệm vụ) năm 2020 và kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2021 (11/11/2020)
Ban hành Quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính tại Sở Xây dựng (03/11/2020)
Ban hành Quy định về việc tham gia tố tụng các vụ án hành chính có liên quan đến Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (03/11/2020)
Triển khai Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20/8/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (16/10/2020)
Tổng hợp văn bản pháp luật về xây dựng (sắp xếp theo thời gian ban hành) (18/09/2020)
Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam - 9/11” năm 2020 (04/09/2020)
Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn thực hiện trong lĩnh vực đầu tư công (28/08/2020)
Phối hợp tuyên truyền Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại (20/08/2020)
Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng (18/08/2020)
Kế hoạch tổ chức giao lưu trực tuyến của Sở Xây dựng năm 2020 (06/08/2020)
Triển khai kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật (31/07/2020)
Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Sở Xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (23/07/2020)
Giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng (20/07/2020)
Bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai khi đầu tư xây dựng khu công nghiệp (10/07/2020)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 về Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (24/06/2020)
Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức (24/06/2020)
Tổng hợp 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 (22/06/2020)
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (22/06/2020)
04 chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 6/2020 (16/06/2020)
Điểm tin văn bản mới (15/06/2020)