Pháp chế

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam - 9/11” năm 2020 (04/09/2020)
Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn thực hiện trong lĩnh vực đầu tư công (28/08/2020)
Phối hợp tuyên truyền Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại (20/08/2020)
Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng (18/08/2020)
Kế hoạch tổ chức giao lưu trực tuyến của Sở Xây dựng năm 2020 (06/08/2020)
Triển khai kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật (31/07/2020)
Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Sở Xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (23/07/2020)
Giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng (20/07/2020)
Bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai khi đầu tư xây dựng khu công nghiệp (10/07/2020)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 về Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (24/06/2020)
Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức (24/06/2020)
Tổng hợp 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 (22/06/2020)
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (22/06/2020)
04 chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 6/2020 (16/06/2020)
Điểm tin văn bản mới (15/06/2020)
Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức (02/06/2020)
Một số quy định pháp luật về khai báo y tế của người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh Việt Nam (02/06/2020)
Nội dung hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (02/06/2020)
Công văn số 5872/SXD-PC ngày 01/6/2020 của Sở Xây dựng về việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 (01/06/2020)
Thông tư số 01/2020/TT-BXD ngày 06/4/2020 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình (21/05/2020)