Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Triển khai công tác đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trong mùa mưa bão năm 2020 (08/09/2020)
Kế hoạch số 9896/KH-SXD-QLCLXD ngày 28/8/2020 của Sở Xây dựng về kiểm tra định kỳ chất lượng, công tác quản lý chất lượng, an toàn thi công xây dựng tại các công trình trên địa bàn Thành phố năm 2020 (28/08/2020)
Thông báo số 8582/TB-SXD-QLCLXD ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện công tác thi công cọc thử và thí nghiệm nén tĩnh cọc tại hiện trường phục vụ cho công tác thiết kế xây dựng công trình dân dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (30/07/2020)
Tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn (17/07/2020)
Bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai khi đầu tư xây dựng khu công nghiệp (10/07/2020)
Về rà soát, yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định về xây dựng khi triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn (17/06/2020)
Kế hoạch số 5862/KH-SXD-QLCLXD ngày 01/6/2020 của Sở Xây dựng về Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của Phòng Quản lý đô thị thuộc ủy ban nhân dân các quận, huyện năm 2020 (04/06/2020)
Công văn số 5921/SXD-QLCLXD ngày 02/6/2020 của Sở Xây dựng về việc thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống, ứng phó mưa giông, lốc xoáy, gió giật và cây xanh ngã đổ trên địa bàn thành phố (02/06/2020)
Công văn số 5563/SXD-QLCLXD ngày 27/5/2020 của Sở Xây dựng về việc cung cấp thông tin công trình đang thi công xây dựng trên địa bàn  năm 2020 (27/05/2020)
Thông tư số 01/2020/TT-BXD ngày 06/4/2020 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình (21/05/2020)
Dự thảo Quy định về sử dụng cần trục tháp tại các công trường xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, thay thế Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố (17/04/2020)
Công văn số 3173/SXD-QLCLXD ngày 27/3/2020 của Sở Xây dựng về việc góp ý dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra theo Thông báo số 13185/TB-SXD-QLCLXD ngày 16/10/2019 của Sở Xây dựng (31/03/2020)
Kế hoạch 2657/KH-SXD-QLCLXD ngày 16/3/2020 của Sở Xây dựng về kiểm tra công tác quản lý chất lượng, bảo trì, đánh giá an toàn vận hành các công trình chung cư tái định cư, nhà ở xã hội có nguồn vốn từ ngân sách (18/03/2020)
Thông tư 08/2019/TT-BXD ngày 11/11/2019 của Bộ Xây dựng quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (06/12/2019)
Công văn số 14451/SXD-QLCLXD ngày 08/11/2019 của Sở Xây dựng về việc chuẩn bị các nội dung phục vụ kiểm tra công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đối với Ủy ban nhân dân quận, huyện (11/11/2019)
Ban hành Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng (25/10/2019)
Tọa đàm “Tăng cường công tác đảm bảo an toàn sử dụng cần trục tháp tại các công trường xây dựng” (23/09/2019)
Kế hoạch số 11511/KH-SXD-QLCLXD ngày 13/9/2019 của Sở Xây dựng về kiểm tra công tác quản lý sử dụng cần trục tháp tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố năm 2019 (17/09/2019)
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (15-22/5) năm 2019 “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng” (14/05/2019)
Thông báo số 4221/TB-SXD-VP ngày 13/4/2018 của Sở Xây dựng về việc đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc (12/04/2019)