Thông tin cần biết

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2023 (26/04/2023)
Thông báo số 8007/TB-SXD-TCCB ngày 01/7/2022 của Sở Xây dựng về kết quả tuyển dụng công chức năm 2022 tại Sở Xây dựng (01/07/2022)
Thông báo số 5215/TB-SXD-TCCB ngày 16/5/2022 của Sở Xây dựng về kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2022 tại Sở Xây dựng (17/05/2022)
Thông báo số 1752/TB-HĐ ngày 28/4/2022 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 về Kết quả chấm phúc khảo điểm thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức năm 2022 (04/05/2022)
Thông báo số 1350/TB-HĐ ngày 04/4/2022 của Hội đồng Thi tuyển công chức năm 2022 về điểm thi vòng 2, môn nghiệp vụ chuyên ngành Kỳ thi tuyển công chức năm 2022 (04/04/2022)
Thông báo số 959/TB-HĐ ngày 08/3/2022 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 về việc hướng dẫn sử dụng phần mềm thi trắc nghiệm dành cho kỳ thi tuyển công chức năm 2022 (09/03/2022)
Thông báo số 933/TB-HĐ ngày 04/3/2022 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 về việc gia hạn thời gian nộp phí thi tuyển công chức năm 2022 (04/03/2022)
Thông báo số 871/TB-HĐ ngày 01/3/2022 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 về việc triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức năm 2022 (02/03/2022)
Thông báo số 870/TB-HĐ ngày 01/3/2022 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 về việc công bố tài liệu tham khảo môn thi viết Nghiệp vụ chuyên ngành dành cho kỳ thi tuyển công chức năm 2022 (02/03/2022)
Quyết định số 53/QĐ-HĐ ngày 01/3/2022 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 về ban hành Nội quy thi tuyển đối với thí sinh kỳ thi tuyển công chức năm 2022 (02/03/2022)

THÔNG TIN BÁO CÁO THỐNG KÊ

THÔNG TIN GIAO DỊCH