Thông tin cần biết

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Thông báo số 4688/TB-HĐ ngày 05/9/2023 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2023 về điểm thi Vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức năm 2023 (06/09/2023)
Thông báo số 4105/TB-HĐ ngày 08/8/2023 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2023 về kết quả thi vòng 1 (môn Ngoại ngữ và môn Kiến thức chung) và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự thi Vòng 2 (môn Nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ thi tuyển công chức năm 2023 (09/08/2023)
Thông báo về kỳ thi tuyển công chức năm 2023 (28/07/2023)
Thông báo về công bố danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển, thu lệ phí thi và phát Giấy báo dự thi công chức năm 2023 (18/07/2023)
Thông báo số 3433/TB-HĐ ngày 07/7/2023 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2023 về việc tổ chức ôn tập Kỳ thi tuyển công chức năm 2023 (14/07/2023)
Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2023 (26/04/2023)
Thông báo số 8007/TB-SXD-TCCB ngày 01/7/2022 của Sở Xây dựng về kết quả tuyển dụng công chức năm 2022 tại Sở Xây dựng (01/07/2022)
Thông báo số 5215/TB-SXD-TCCB ngày 16/5/2022 của Sở Xây dựng về kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2022 tại Sở Xây dựng (17/05/2022)
Thông báo số 1752/TB-HĐ ngày 28/4/2022 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 về Kết quả chấm phúc khảo điểm thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức năm 2022 (04/05/2022)
Thông báo số 1350/TB-HĐ ngày 04/4/2022 của Hội đồng Thi tuyển công chức năm 2022 về điểm thi vòng 2, môn nghiệp vụ chuyên ngành Kỳ thi tuyển công chức năm 2022 (04/04/2022)

THÔNG TIN BÁO CÁO THỐNG KÊ

THÔNG TIN GIAO DỊCH