Thông tin cần biết

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Thông báo số 4688/TB-HĐ ngày 05/9/2023 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2023 về điểm thi Vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức năm 2023 (06/09/2023)
Thông báo số 4105/TB-HĐ ngày 08/8/2023 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2023 về kết quả thi vòng 1 (môn Ngoại ngữ và môn Kiến thức chung) và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự thi Vòng 2 (môn Nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ thi tuyển công chức năm 2023 (09/08/2023)
Thông báo về kỳ thi tuyển công chức năm 2023 (28/07/2023)
Thông báo về công bố danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển, thu lệ phí thi và phát Giấy báo dự thi công chức năm 2023 (18/07/2023)
Thông báo số 3433/TB-HĐ ngày 07/7/2023 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2023 về việc tổ chức ôn tập Kỳ thi tuyển công chức năm 2023 (14/07/2023)
Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2023 (26/04/2023)
Thông báo số 8007/TB-SXD-TCCB ngày 01/7/2022 của Sở Xây dựng về kết quả tuyển dụng công chức năm 2022 tại Sở Xây dựng (01/07/2022)
Thông báo số 5215/TB-SXD-TCCB ngày 16/5/2022 của Sở Xây dựng về kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2022 tại Sở Xây dựng (17/05/2022)
Thông báo số 1752/TB-HĐ ngày 28/4/2022 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 về Kết quả chấm phúc khảo điểm thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức năm 2022 (04/05/2022)
Thông báo số 1350/TB-HĐ ngày 04/4/2022 của Hội đồng Thi tuyển công chức năm 2022 về điểm thi vòng 2, môn nghiệp vụ chuyên ngành Kỳ thi tuyển công chức năm 2022 (04/04/2022)

THÔNG TIN BÁO CÁO THỐNG KÊ

Báo cáo tóm tắt số 9866/BC-SXD-VP ngày 08 tháng 8 năm 2019 về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (30/12/2019)
Báo cáo số 9682/BC-SXD-VP ngày 05 tháng 8 năm 2019 về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7 năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019 (30/12/2019)
Báo cáo số 7828/ BC-SXD-VP ngày 28 tháng 6 năm 2019 về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành xây dựng 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (30/12/2019)
Báo cáo số 7610/BC-SXD-VP ngày 25 tháng 6 năm 2019 về tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2019 và tình hình thực hiện Thư xin lỗi theo Quyết định số 5157/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố (30/12/2019)
Báo cáo số 6464/BC-SXD-VP ngày 30 tháng 5 năm 2019 về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 (30/12/2019)
Báo cáo số 6004/BC-SXD-VP ngày 20 tháng 5 năm 2019 về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành xây dựng tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019 (30/12/2019)
Báo cáo số 4735 /BC-SXD-VP ngày 22 tháng 4 năm 2019 về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành xây dựng tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019 (30/12/2019)
Báo cáo số 2599 /BC-SXD-VP ngày 11 tháng 3 năm 2019 về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Sở Xây dựng quý I năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019 (30/12/2019)
Báo cáo số 2298/BC-SXD-VP ngày 01 tháng 3 năm 2019 về tình hình thực hiện công tác cái cách hành chính quý I/2019 và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2019 (30/12/2019)
Báo cáo số 2245/BC-SXD-VP ngày 28 tháng 02 năm 2019 về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành xây dựng tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019 (30/12/2019)

THÔNG TIN GIAO DỊCH