Thông tin chỉ đạo điều hành

CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO

Công văn số 4586/SXD-VP ngày 29/4/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Thông báo số 329/TB-VP và Công văn số 1290/UBND-VX ngày 26/4/2021 của UBND Thành phố (29/04/2021)
Công văn số 4465/SXD-QLCLXD ngày 28/4/2021 của Sở Xây dựng về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 (28/04/2021)
Kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (28/04/2021)
Kế hoạch 3980/KH-SXD-PC tổ chức phổ biến, tập huấn Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2024/QH13; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 (26/04/2021)
Kế hoạch số 4371/KH-SXD-PC ngày 26/4/2021 về Công tác pháp chế năm 2021 của Sở Xây dựng (26/04/2021)
Công văn số 4114/SXD-QLCLXD ngày 16/4/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện các giải pháp nhằm chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 trên địa bàn thành phố (16/04/2021)
Kế hoạch khảo sát, phối hợp với 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức điều tra thu thập số liệu phục vụ công tác xây dựng Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030 (16/04/2021)
Công văn số 4057/SXD-VLXD ngày 15/4/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ (15/04/2021)
Thông báo số 4075/TB-SXD-PC ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Sở Xây dựng về việc tham dự Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng (15/04/2021)
Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tại Sở Xây dựng (12/04/2021)

PHẢN HỒI Ý KIẾN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

KHEN THƯỞNG, XỬ PHẠT