Thông tin chỉ đạo điều hành

CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO

Công văn số 3725/SXD-PC ngày 08/4/2021 của Sở Xây dựng về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (08/04/2021)
Kế hoạch số 3468/KH-SXD-PC ngày 31/3/2021 của Sở Xây dựng về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 (31/03/2021)
Văn bản số 3306/SXD-PC ngày 29/3/2021 của Sở Xây dựng về việc rà soát, đề xuất định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật (29/03/2021)
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 tại Sở Xây dựng (29/03/2021)
Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” (29/03/2021)
Công văn số 2272/SXD-PC ngày 25/02/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai thí điểm đề án đối thoại trực tuyến và thi hành hành án bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật (01/03/2021)
Công văn số 2117/SXD-VP ngày 09/02/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai Công văn số 459/UBND-VX ngày 08/12/2021 của UBND Thành phố (10/02/2021)
Chương trình công tác của Sở Xây dựng năm 2021 (08/02/2021)
Công văn số 1873/SXD-TT ngày 05/02/2021 của Sở Xây dựng TPHCM  về tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (05/02/2021)
Công văn số 322/UBND-VX ngày 30/1/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (01/02/2021)

PHẢN HỒI Ý KIẾN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

KHEN THƯỞNG, XỬ PHẠT