Thông tin chỉ đạo điều hành

CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO

Công văn số 2117/SXD-VP ngày 09/02/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai Công văn số 459/UBND-VX ngày 08/12/2021 của UBND Thành phố (10/02/2021)
Chương trình công tác của Sở Xây dựng năm 2021 (08/02/2021)
Công văn số 1873/SXD-TT ngày 05/02/2021 của Sở Xây dựng TPHCM  về tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (05/02/2021)
Công văn số 322/UBND-VX ngày 30/1/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (01/02/2021)
Công văn số 1535/SXD-VP ngày 29/01/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai Thông báo số 67/TB-VP ngày 28/01/2021 của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Võ Văn Hoan tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Thành phố về phòng, chống dịch Covid-19 (29/01/2021)
Triển khai các nhiệm vụ trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021 tại Sở Xây dựng (29/01/2021)
Quyết định số 4835/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ chí Minh ban hành Kế hoạch nghiên cứu xây dựng Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030 (05/01/2021)
Quyết định số 4834/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án “Xây dựng Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030” (05/01/2021)
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020 - 2025 (Quyết định số 1317/QĐ-TTg ngày 28/8/2020) (10/12/2020)
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở đến năm 2025 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (10/12/2020)

PHẢN HỒI Ý KIẾN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

KHEN THƯỞNG, XỬ PHẠT