Thông tin chỉ đạo điều hành

CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO

Công văn số 1535/SXD-VP ngày 29/01/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai Thông báo số 67/TB-VP ngày 28/01/2021 của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Võ Văn Hoan tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Thành phố về phòng, chống dịch Covid-19 (29/01/2021)
Triển khai các nhiệm vụ trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021 tại Sở Xây dựng (29/01/2021)
Quyết định số 4835/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ chí Minh ban hành Kế hoạch nghiên cứu xây dựng Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030 (05/01/2021)
Quyết định số 4834/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án “Xây dựng Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030” (05/01/2021)
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020 - 2025 (Quyết định số 1317/QĐ-TTg ngày 28/8/2020) (10/12/2020)
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở đến năm 2025 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (10/12/2020)
Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố (07/12/2020)
Ban hành Quy định về việc tham gia tố tụng các vụ án hành chính có liên quan đến Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (03/11/2020)
Kế hoạch số 4021/KH-UBND ngày 19/10/2020 của Ủy ban nhân dân TPHCM về triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 (24/10/2020)
Công văn số 12180/SXD-QLCLXD ngày 23/10/2020 của Sở Xây dựng về việc về tăng cường quản lý kết cấu cổng, hàng rào tại các trường học (23/10/2020)

PHẢN HỒI Ý KIẾN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

KHEN THƯỞNG, XỬ PHẠT