Thông tin chỉ đạo điều hành

CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO

Kế hoạch số 1946/KH-UBND ngày 25/5/2020 về Triển khai tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (01/06/2020)
Kế hoạch khảo sát công tác quản lý, chăm sóc cây xanh trong các trường học trên địa bàn Thành phố (27/05/2020)
Công văn số 5533/SXD-HTKT ngày 27/5/2020 của Sở Xây dựng về thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn đối với hệ thống cây xanh trên địa bàn thành phố (27/05/2020)
Triển khai thực hiện Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách thành phố quý I và công tác trọng tâm quý II năm 2020 (20/05/2020)
Tọa đàm “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực xây dựng” (InnoBuild) (20/05/2020)
Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học định hướng “Đầu tư xây dựng, kinh nghiệm quốc tế và trong nước định hướng phát triển bệnh viện đạt chuẩn quốc tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2035” (15/05/2020)
Phổ biến, thông tin Đề án phát triển vật liệu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 (14/05/2020)
Kế hoạch Nâng cao hiệu quả quản lý trật tự xây dựng nhằm thực hiện chủ đề năm 2020 của Thành phố Hồ Chí Minh "Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị" (13/05/2020)
Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 (số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020) (10/05/2020)
Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải (05/05/2020)

PHẢN HỒI Ý KIẾN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

KHEN THƯỞNG, XỬ PHẠT