Thông tin chỉ đạo điều hành

CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO

Kế hoạch liên tịch về việc tăng cường công tác phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận - huyện (07/02/2020)
Chương trình công tác của Sở Xây dựng năm 2020 (31/01/2020)
Kế hoạch thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2020 (25/09/2019)
Kế hoạch duy trì, cải tiến và xây dựng mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO của Sở Xây dựng năm 2019 (03/05/2019)
Triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ (04/04/2019)
Quyết định 586/QĐ-SXD-TT ngày 16/5/2018 của Sở Xây dựng về ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (18/05/2018)
Kế hoạch triển khai ISO năm 2018 của Sở Xây dựng (08/05/2018)
Kế hoạch số 5014/KH-SXD-QLCLXD ngày 03/5/2018 của Sở Xây dựng về Tổ chức Hội thảo “Những biện pháp phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại trên công trường xây dựng” (03/05/2018)
Công văn số 4792/SXD-QLCLXD ngày 26/4/2018 của Sở Xây dựng v/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 (27/04/2018)
Kế hoạch số 4094/KH-SXD-PC ngày 11/4/2018 của Sở Xây dựng về triển khai thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ năm 2018 (13/04/2018)

PHẢN HỒI Ý KIẾN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

KHEN THƯỞNG, XỬ PHẠT