Thông tin chỉ đạo điều hành

CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO

Báo cáo tổng kết công tác tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 (27/01/2023)
Công văn số 115/UBND-VX ngày 12/01/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (19/01/2023)
Chương trình công tác của Sở Xây dựng năm 2023 (12/01/2023)
Thông tư số  05/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 của Bộ Xây dựng Ban hành QCVB 03:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng (15/12/2022)
Công văn số 17108/SXD-QLN&CS ngày 07/12/2022 của Sở Xây dựng về việc triển khai Nghị định số 90/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ (14/12/2022)
Công văn số 4625/UBND-NCPC ngày 02/12/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tăng cường thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ (14/12/2022)
Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tại Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (14/12/2022)
Công văn số 4495/UBND-KT ngày 28/11/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm (01/12/2022)
Thông báo về tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và Huấn luyện nghiệp vụ Phòng cháy, chữa cháy, Cứu nạn, cứu hộ (21/07/2022)
Công văn số 2397/UBND-VX ngày 14/07/2022 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn TP.HCM (20/07/2022)

PHẢN HỒI Ý KIẾN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

KHEN THƯỞNG, XỬ PHẠT