Thông tin chỉ đạo điều hành

CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO

Công văn số 5459/VP-VX ngày 11/7/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 (14/07/2022)
Công văn số 170/BATGT ngày 22/6/2022 của Ban An toàn giao thông về tuyên truyền thông điệp “Đã uống rượu, bia - Không lái xe” trên màn hình tại cơ sở có bán rượu, bia tiêu dùng tại chỗ (24/06/2022)
Công văn số 6477/SXD-HTKT ngày 03/6/2022 của Sở Xây dựng về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 (14/06/2022)
Thông báo số 6428 /TB-SXD-VP ngày 03/6/2022 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2025 tại Sở Xây dựng (14/06/2022)
Chương trình công tác của Sở Xây dựng năm 2022 (14/02/2022)
Công văn số 9608/VP-VX ngày 13/12/2021 của Văn phòng UBND Thành phố về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến chủng mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2 (17/12/2021)
Quyết định số 3747/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của Chủ tịch UBND TP.HCM về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng (06/12/2021)
Quyết định số 4115/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với công trình đường bộ trong đô thị (trừ đường quốc lộ qua đô thị) từ Sở Giao thông vận tải qua Sở Xây dựng (06/12/2021)
Công văn số 11643/SXD-VP ngày 25/11/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Công văn số 3899/UBND-VX ngày 23/11/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố (25/11/2021)
Quyết định số 3900/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của Ủy ban nhân dân TP.HCM Quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn TP.HCM (17/11/2021)

PHẢN HỒI Ý KIẾN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

KHEN THƯỞNG, XỬ PHẠT