Thông tin chỉ đạo điều hành

CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO

Quyết định số 1768/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/11/2017 của Sở Xây dựng về việc ban hành Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của Sở Xây dựng (10/11/2021)
Công văn số 3598/UBND-VX ngày 29/10/2021 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị nhà nước phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ (29/10/2021)
Công văn số 10194/SXD-TCCB ngày 27/10/2021 của Sở Xây dựng về việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và tăng cường quản lý công chức, viên chức, người lao động tại Sở Xây dựng (27/10/2021)
Công văn số 4726/SNV-TTS ngày 26/10/2021 của Sở Nội vụ về việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố (27/10/2021)
Công văn số 9961/SXD-TCCB ngày 25/10/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai Kế hoạch số 33/KH-TTTP-P7 ngày 07/10/2021 của Thanh tra TP.HCM (26/10/2021)
Quyết định số 1400/QĐ-SXD-VP ngày 18/10/2021 của Sở Xây dựng ban hành Quy chế công tác văn thư - lưu trữ tại Sở Xây dựng (22/10/2021)
Quyết định số 3590/QĐ-BCĐ ngày 15/10/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (15/10/2021)
Kế hoạch triển khai “Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm Công nghệ thông tin – Truyền thông giai đoạn 2020-2030” năm 2021-2022 (15/10/2021)
Công văn số 10722/SGTVT-VP ngày 07/10/2021 của Sở Giao thông Vận tải TP.HCM về việc hướng dẫn đăng ký hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết (10/10/2021)
Công văn số 4353/SNV-CCHC ngày 01/10/2021 của Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của UBND Thành phố về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM (01/10/2021)

PHẢN HỒI Ý KIẾN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

KHEN THƯỞNG, XỬ PHẠT