Thông tin chỉ đạo điều hành

CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO

Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM (01/10/2021)
Công văn số 9076/SXD-TCCB ngày 24/9/2021 của Sở Xây dựng về việc thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị nhà nước phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố (30/09/2021)
Công văn số 3086/UBND-VX ngày 16/9/2021 của UBND TP.HCM về thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị nhà nước phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố (gửi lần 2) (24/09/2021)
Công văn số 8964/SXD-VP ngày 17/9/2021 của Sở Xây dựng về cập nhật, xử lý đối với các phần mềm quản lý văn bản và quản lý hồ sơ ISO, phần mềm chuyên ngành, SXD247, Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng (17/09/2021)
Công văn số 8936/SXD-VP ngày 16/9/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Công văn số 3072/UBND-ĐT ngày 15/9/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố (16/09/2021)
Quyết định số 3323/QĐ-BCĐ ngày 15/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng,chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (16/09/2021)
Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Xây dựng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” (14/09/2021)
Công văn số 8876/SXD-VP ngày 10/9/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Công văn số 2994/UBND-KT ngày 07/9/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố (13/09/2021)
Công văn số 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng (10/09/2021)
Công văn số 2994/UBND-ĐT ngày 07/9/2021 của UBND TP.HCM về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội (09/09/2021)

PHẢN HỒI Ý KIẾN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

KHEN THƯỞNG, XỬ PHẠT