Thông tin chỉ đạo điều hành

CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO

Công văn số 6739/SXD-VP ngày 20/6/2021 của Sở Xây dựng về triển khai Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19/6/2021 của UBND Thành phố tại Sở Xây dựng (21/06/2021)
Công văn số 6666/SXD-TT ngày 17/6/2021 của Sở Xây dựng về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (17/06/2021)
Công văn số 1931/UBND-VX ngày 14/6/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (14/06/2021)
Kế hoạch tổ chức giao lưu trực tuyến của Sở Xây dựng năm 2021 (09/06/2021)
Công văn số 1803/UBND-VX ngày 03/6/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị Nhà nước đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (04/06/2021)
Công văn số 6101/SXD-TT ngày 04/6/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (04/06/2021)
Công văn số 6001/SXD-VP ngày 03/6/2021 của Sở Xây dựng về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Sở Xây dựng (04/06/2021)
Kế hoạch triển khai “Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con” tại Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 (04/06/2021)
Công văn số 5741/SXD-VP ngày 28/5/2021 của Sở Xây dựng về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại Sở Xây dựng (31/05/2021)
Công văn số 1749/UBND-VX ngày 30/5/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-10 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (31/05/2021)

PHẢN HỒI Ý KIẾN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

KHEN THƯỞNG, XỬ PHẠT