Thông tin chỉ đạo điều hành

CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO

Thông báo số 5567/TB-SXD-QLCLXD ngày 25/5/2021 của Sở Xây dựng về việc chủ động ứng phó với lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ (27/05/2021)
Công văn số 5614/SXD-TT ngày 26/5/2021 của Sở Xây dựng về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (26/05/2021)
Công văn số 5479/SXD-VP ngày 21/5/2021 của Sở Xây dựng về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 tại Sở Xây dựng (21/05/2021)
Kế hoạch số 1529/KH-UBND ngày 14/5/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2021 và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai của Thành phố Hồ Chí Minh (14/05/2021)
Công văn số 4969/SXD-VP ngày 12/5/2021 của Sở Xây dựng về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại Sở Xây dựng (12/05/2021)
Công văn số 5005/SXD-TT ngày 12/5/2021 của Sở Xây dựng về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (12/05/2021)
Công văn số 4740/SXD-KTXD ngày 06/5/2021 của Sở Xây dựng về việc thực hiện Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 (07/05/2021)
Công văn số 4665/SXD-PC ngày 05/5/2021 của Sở Xây dựng về triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2021 (05/05/2021)
Công văn số 4571/SXD-HTKT ngày 29/4/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm TPHCM giai đoạn 2020 - 2030 (04/05/2021)
Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021), kỷ niệm 45 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2021) (29/04/2021)

PHẢN HỒI Ý KIẾN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

KHEN THƯỞNG, XỬ PHẠT