Thông tin tuyên truyền

PHỔ BIẾN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH

Phổ biến một số quy định pháp luật mới cho đoàn viên năm 2020 (10/11/2020)
Công văn số 12407/SXD-VLXD ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Công văn số 4945/BXD-KHCN ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Bộ Xây dựng về vướng mắc, bất cập trong thực hiện QCVN 16:2019/BXD (29/10/2020)
Quyết định số 1494/QĐ-TTg ngày 02/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng (07/10/2020)
Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông (28/08/2020)
Một số quy định pháp luật về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ (26/08/2020)
Mức lãi suất vay mua, thuê mua nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách (26/08/2020)
Thực hiện thanh toán chi phí xét nghiệm covid-19 cho người có thẻ bảo hiểm y tế (26/08/2020)
Một số quy định pháp luật mới liên quan đến Luật sửa đổi bổ sung Luật cán bộ, công chức (13/07/2020)
Quy định pháp luật về việc tăng số lượng tối đa Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn loại II (13/07/2020)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 về Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (24/06/2020)

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

Công văn số 2189/SXD-KTXD ngày 22/02/2021 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (23/02/2021)
Tổng hợp Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành (28/10/2020)
Phim tuyên truyền bảo vệ hệ thống hạ tầng kỹ thuật (23/10/2020)
Một số quy định mới liên quan đến lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (từ tháng 12/2019 đến ngày 07/8/2020) (23/09/2020)
Tổng hợp văn bản pháp luật về xây dựng (sắp xếp theo thời gian ban hành) (18/09/2020)
Tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Đất đai 2013 (09/09/2020)
Các điểm mới về Giấy phép xây dựng từ ngày 01/01/2021 (09/09/2020)
Công văn số 10002/SXD-TT ngày 31/8/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình bị thu hồi giấy phép xây dựng (31/08/2020)
Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn thực hiện trong lĩnh vực đầu tư công (28/08/2020)
Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020: Giảm 15% tiền thuê đất cho đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 (14/08/2020)

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN