Thông tin tuyên truyền

PHỔ BIẾN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH

Công văn số 667/QPTNO-TĐ ngày 23/4/2021 của Quỹ Phát triển nhà ở về việc hỗ trợ phổ biến thông tin và tạo điều kiện cho cán bộ công chức, viên chức vay tiền tạo lập nhà ở (10/05/2021)
Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá (10/05/2021)
Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 (22/04/2021)
Triển khai Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ (13/04/2021)
Lãi suất vay mua nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2021-2022 theo Quyết định số 532/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ (05/04/2021)
Nguyên tắc xét duyệt đối tượng được mua nhà ở xã hội theo Nghị định số 49/2021/NĐ-CP (01/04/2021)
Điểm mới về nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng xây dựng từ 01/4/2021 theo Nghị định số 50/2021/NĐ-CP (01/04/2021)
Quy định mới về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định số 33/2021/NĐ-CP (29/03/2021)
Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021 (22/03/2021)
Phổ biến một số quy định pháp luật mới cho đoàn viên năm 2020 (10/11/2020)

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

Nghị định số 69/2021/NĐ-CP của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (23/07/2021)
Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng (13/07/2021)
Thông tư số 03/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 04:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư (24/05/2021)
Thông tư số 02/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 06:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình (22/05/2021)
Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng (22/05/2021)
Sở Xây dựng tổ chức tập huấn chuyên đề “Nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2021” (26/04/2021)
Thông báo về việc tham dự Hội nghị phổ biến, tập huấn Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi, đổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 (26/04/2021)
Triển khai Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ (13/04/2021)
Quyết định số 354/QĐ-SXD-VLXD ngày 05/4/2021 của Sở Xây dựng về ban hành Quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (08/04/2021)
Triển khai Nghị định số 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án (06/04/2021)

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN