Thông tin tuyên truyền

PHỔ BIẾN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH

title Phổ biến chế độ - chính sách

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 6/2020
Thứ năm, 28/05/2020, 03:23 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Một số chính sách nổi bật có hiệu lực từ 01 - 10/6/2020:
1. Bãi bỏ 09 VBQPPL lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng từ 02/6/2020
Ngày 17/4/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 28/2020/TT-BTC bãi bỏ toàn bộ 09 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng sau đây:
- Thông tư số 194/2009/TT-BTC ngày 02/10/2009.
- Quyết định số 99/2005/QĐ-BTC ngày 22/12/2005.
- Thông tư số 99/2011/TT-BTC ngày 07/7/2011.
- Thông tư số 121/2011/TT-BTC ngày 17/8/2011.
- Thông tư số 101/2012/TT-BTC ngày 20/6/2012.
- Thông tư số 57/2013/TT-BTC ngày 06/5/2013.
- Thông tư số 96/2013/TT-BTC ngày 23/7/2013.
- Thông tư số 105/2007/TT-BTC ngày 30/8/2007.
- Thông tư số 35/2012/TT-BTC ngày 02/3/2012 .
Thông tư số 28/2020/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 02/6/2020.
2. Thời hạn hoàn trả tạm ứng, thời hạn rút vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước
Thông tư số 23/2020/TT-BTC quy định về tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước chính thức có hiệu lực từ ngày 01/6/2020.
Theo đó, quy định thời hạn hoàn trả tạm ứng, thời hạn rút vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước với các đơn vị tạm ứng ngân quỹ nhà nước như sau:
- Thời hạn hoàn trả tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định, đảm bảo chậm nhất ngày 31 tháng 12 của năm phát sinh khoản tạm ứng ngân quỹ nhà nước.
- Thời hạn rút vốn đối với các khoản tạm ứng ngân quỹ nhà nước chậm nhất ngày 20 tháng 12 của năm phát sinh khoản tạm ứng ngân quỹ nhà nước.
Sau thời hạn trên, khoản tạm ứng ngân quỹ nhà nước hết hạn rút vốn và bị hủy bỏ.
3. Những biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại
Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2020/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại.
Theo đó, pháp nhân thương mại không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án sau:
- Phong tỏa tài khoản.
- Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền bảo đảm thi hành cưỡng chế biện pháp tư pháp (kê biên tài sản).
- Tạm giữ tài liệu, chứng từ, thiết bị chứa dữ liệu điện tử.
- Tạm giữ hoặc thu hồi con dấu của pháp nhân thương mại.
Việc thực hiện cưỡng chế được thực hiện theo các nguyên tắc như:
- Chỉ được thực hiện khi có quyết định cưỡng chế bằng văn bản của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền.
- Thời hạn áp dụng biện pháp cưỡng chế để bảo đảm thi hành án không quá thời hạn chấp hành hình phạt theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; thời hạn bảo đảm thi hành biện pháp tư pháp được xác định khi biện pháp tư pháp được thi hành xong.
Nghị định số 44/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 01/6/2020.
4. Danh mục hàng hóa nguy hiểm khi vận chuyển
Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2020/NĐ-CP quy định về Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa.
Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư là Danh mục hàng hóa nguy hiểm được phân thành 09 nhóm theo tính chất hóa, lý:
- Loại 1. Chất nổ và vật phẩm dễ nổ.
- Loại 2. Khí.
- Loại 3. Chất lỏng dễ cháy và chất nổ lỏng khử nhạy.
- Loại 4.
Nhóm 4.1: Chất rắn dễ cháy, chất tự phản ứng và chất nổ rắn được ngâm trong chất lỏng hoặc bị khử nhạy.
Nhóm 4.2: Chất có khả năng tự bốc cháy.
Nhóm 4.3: Chất khi tiếp xúc với nước tạo ra khí dễ cháy.
- Loại 5.
Nhóm 5.1: Chất ôxi hóa.
Nhóm 5.2: Perôxít hữu cơ.
- Loại 6.
Nhóm 6.1: Chất độc.
Nhóm 6.2: Chất gây nhiễm bệnh.
- Loại 7: Chất phóng xạ.
- Loại 8: Chất ăn mòn.
- Loại 9: Chất và vật phẩm nguy hiểm khác.
Nghị định số 42/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/6/2020.

(Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/)

QT

Số lượng lượt xem: 1437

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 22/4/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nhà ở, Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng (28/04/2023)
Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ Xây dựng Ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng (07/03/2023)
Công văn số 757/STP-PBGDPL ngày 27/02/2023 của Sở Tư pháp về việc đăng tải, phổ biến các Danh mục bí mật nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (01/03/2023)
Kế hoạch số 5402/KH-SXD-VP ngày 20/5/2022 của Sở Xây dựng về tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến thức về Phòng cháy, chữa cháy, Cứu nạn, cứu hộ và Huấn luyện nghiệp vụ Phòng cháy, chữa cháy, Cứu nạn, cứu hộ cho đội Phòng cháy, chữa cháy cơ quan, cán bộ, công chức và người lao động (20/05/2022)
Công văn số 5338/SXD-VP ngày 19/5/2022 của Sở Xây dựng về triển khai thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động số 11-CTrHĐ/TU của Thành ủy Thành phố (19/05/2022)
Quyết định số 663/QĐ-SXD-VP ngày 19/5/2022 của Sở Xây dựng Ban hành Nội quy Cứu nạn, cứu hộ (19/05/2022)
Khuyến cáo về các biện pháp phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư (28/04/2022)
Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 11/3/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng (12/03/2022)
Hướng dẫn mới về giá tính lệ phí trước bạ đối với đất (04/03/2022)
Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ Quy định về lệ phí trước bạ (17/01/2022)

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN