Thông tin tuyên truyền

PHỔ BIẾN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH

title Phổ biến chế độ - chính sách

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Thứ hai, 22/06/2020, 00:57 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Chiều 17/6, tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa 14, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Có 449/462 đại biểu có mặt biểu quyết thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

10 Luật thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV:

 

STT

Tên văn bản Luật

Ngày

thông qua

Ngày có hiệu lực

1

Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020

10/6/2020

01/01/2021

2

Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án 2020

16/6/2020

01/01/2021

3

Luật Thanh niên 2020

16/6/2020

01/01/2021

4

Luật Doanh nghiệp 2020

17/6/2020

01/01/2021

5

Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 2020

17/6/2020

01/7/2021

6

Luật Đầu tư 2020

17/6/2020

01/01/2021

7

Luật Xây dựng sửa đổi 2020

17/6/2020

01/01/2021

8

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020

18/6/2020

01/01/2021

9

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020

18/6/2020

01/01/2021

10

Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020

19/6/2020

01/01/2021

 

QT

Số lượng lượt xem: 1504

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 22/4/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nhà ở, Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng (28/04/2023)
Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ Xây dựng Ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng (07/03/2023)
Công văn số 757/STP-PBGDPL ngày 27/02/2023 của Sở Tư pháp về việc đăng tải, phổ biến các Danh mục bí mật nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (01/03/2023)
Kế hoạch số 5402/KH-SXD-VP ngày 20/5/2022 của Sở Xây dựng về tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến thức về Phòng cháy, chữa cháy, Cứu nạn, cứu hộ và Huấn luyện nghiệp vụ Phòng cháy, chữa cháy, Cứu nạn, cứu hộ cho đội Phòng cháy, chữa cháy cơ quan, cán bộ, công chức và người lao động (20/05/2022)
Công văn số 5338/SXD-VP ngày 19/5/2022 của Sở Xây dựng về triển khai thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động số 11-CTrHĐ/TU của Thành ủy Thành phố (19/05/2022)
Quyết định số 663/QĐ-SXD-VP ngày 19/5/2022 của Sở Xây dựng Ban hành Nội quy Cứu nạn, cứu hộ (19/05/2022)
Khuyến cáo về các biện pháp phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư (28/04/2022)
Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 11/3/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng (12/03/2022)
Hướng dẫn mới về giá tính lệ phí trước bạ đối với đất (04/03/2022)
Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ Quy định về lệ phí trước bạ (17/01/2022)

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN