Thông tin tuyên truyền

PHỔ BIẾN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH

title Tài liệu tuyên truyền

Quy định pháp luật về việc tăng số lượng tối đa Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn loại II
Thứ hai, 13/07/2020, 07:26 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 24/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/ 01/2016 của Chính phủ quy định số lượng phó chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân.

Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Theo đó, số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân ở đơn vị hành chính cấp xã đã được quy định điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 7 Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/ 01/2016 của Chính phủ, nay được khoản 2 Điều 1 Nghị định số 69/2020/NĐ-CP quy định sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Đối với đơn vị hành chính ở nông thôn

- Xã loại I, loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

- Xã loại III có 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

2. Đối với đơn vị hành chính ở đô thị

- Phường, thị trấn loại I, loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

- Phường, thị trấn loại III có 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

Tuy nhiên, từ ngày Nghị định 69/2020/NĐ-CP có hiệu lực cho đến khi bầu ra Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phương, thị trấn loại II tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định 08/2016/NĐ-CP (Điều 3 Nghị định 69/2020/NĐ-CP).

Văn bản kèm theo:

- Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/ 01/2016 của Chính phủ quy định số lượng phó chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2020

- Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/ 01/2016 của Chính phủ./.

Tập tin đính kèm: Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020

Nguồn: Tuyên truyền phổ biến pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng lượt xem: 762

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 22/4/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nhà ở, Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng (28/04/2023)
Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ Xây dựng Ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng (07/03/2023)
Công văn số 757/STP-PBGDPL ngày 27/02/2023 của Sở Tư pháp về việc đăng tải, phổ biến các Danh mục bí mật nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (01/03/2023)
Kế hoạch số 5402/KH-SXD-VP ngày 20/5/2022 của Sở Xây dựng về tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến thức về Phòng cháy, chữa cháy, Cứu nạn, cứu hộ và Huấn luyện nghiệp vụ Phòng cháy, chữa cháy, Cứu nạn, cứu hộ cho đội Phòng cháy, chữa cháy cơ quan, cán bộ, công chức và người lao động (20/05/2022)
Công văn số 5338/SXD-VP ngày 19/5/2022 của Sở Xây dựng về triển khai thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động số 11-CTrHĐ/TU của Thành ủy Thành phố (19/05/2022)
Quyết định số 663/QĐ-SXD-VP ngày 19/5/2022 của Sở Xây dựng Ban hành Nội quy Cứu nạn, cứu hộ (19/05/2022)
Khuyến cáo về các biện pháp phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư (28/04/2022)
Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 11/3/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng (12/03/2022)
Hướng dẫn mới về giá tính lệ phí trước bạ đối với đất (04/03/2022)
Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ Quy định về lệ phí trước bạ (17/01/2022)

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN