Thông tin tuyên truyền

PHỔ BIẾN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH

Quyết định số 1592/QĐ-SYT ngày 01/02/2023 của Sở Y tế về thành lập Tổ chuyên gia công tác đặc biệt hỗ trợ hoạt động Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 13 của Sở Y tế (02/02/2023)
Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (31/01/2023)
Công văn số 10288/SXD-PC ngày 08/08/2022 của Sở Xây dựng về việc truyền thông giới thiệu tư vấn viên tham gia mạng lưới tư vấn viên ngành Kế hoạch và Đầu tư (11/08/2022)
Kế hoạch số 3045/KH-BCĐ138/TP ngày 11/7/2022 của Ban Chỉ đạo 138/TP về triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” năm 2022 trên địa bàn Thành phố (29/07/2022)
Công văn số 291/BTĐKT-TCHC ngày 14/07/2022 của Ban Thi đua -Khen thưởng v/v triển khai,thực hiện các nội dung Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần thứ 3 năm 2023 (20/07/2022)
Kế hoạch số 1270/KH-UBND ngày 27/4/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Truyền thông chủ đề và chương trình công tác năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (27/05/2022)
TP.HCM: Tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa (24/05/2022)
Quyết định số 663/QĐ-SXD-VP ngày 19/5/2022 của Sở Xây dựng Ban hành Nội quy Cứu nạn, cứu hộ (19/05/2022)
Công văn số 7963/SYT-NVY ngày 28/10/2021 của Sở Y tế về việc hướng dẫn tạm thời quy trình xử lý F0 tại cộng đồng (29/10/2021)
Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (25/09/2021)

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

Thông tư số 17/2021/TT-BXD ngày 22/12/2021 của Bộ Xây dựng: Quy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng (22/12/2021)
Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 20/12/2021 của Bộ Xây dựng: Ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng (20/12/2021)
Thông tư số 15/2021/TT-BXD ngày 15/12/2021 của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung (17/12/2021)
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (17/12/2021)
Công văn số 2468/STTTT-CNTT ngày 10/12/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn triển khai Quyết định số 3900/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND TP.HCM (10/12/2021)
Công văn số 9038/SYT-NVY ngày 03/12/2021 của Sở Y tế về việc hướng dẫn tạm thời Phương án kiểm soát dịch COVID-19 trong trường học (06/12/2021)
Công văn số 9038/SYT-NVY ngày 03/12/2021 của Sở Y tến TP.HCM về việc hướng dẫn tạm thời Phương án kiểm soát dịch COVID-19 trong trường học (03/12/2021)
Khuyến cáo về các biện pháp PCCC và thoát nạn đối với Chợ và Trung tâm thương mại (08/11/2021)
Tìm hiểu một số điểm mới của Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung năm 2020 (29/10/2021)
Quy định mới về dự toán công trình xây dựng (27/10/2021)

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN