Thầm định dự án

Quyết định số 4261/QĐ-UBND ngày 23/9/2023 của Ủy ban nhân dân TPHCM về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng, Vật liệu xây dựng, Giám định tư pháp xây dựng, Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Kinh doanh bất động sản, Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng (26/09/2023)
Kế hoạch số 9388/KH-SXD-TĐDA ngày 27/6/2023 về việc tổ chức Hội thảo ứng dụng BIM (03/07/2023)
Trả lời câu hỏi của ông Trịnh Mạnh Thành, hỏi về thành phần hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (27/02/2023)
Kế hoạch số 14643/KH-SXD-TĐDA ngày 25/10/2022 của Sở Xây dựng về giám sát, đánh giá đầu tư năm 2022 các dự án do Sở Xây dựng quyết định đầu tư (26/10/2022)
Quyết định số 1980/QĐ-SXD-TĐDA ngày 25/10/2022 của Sở Xây dựng về thành lập Đoàn giám sát, đánh giá đầu tư năm 2022 các dự án do Sở Xây dựng quyết định đầu tư (26/10/2022)
Hồ sơ thẩm định thiết kế xây dựng/ thiết kế xây dựng điều chỉnh triển khai sau thiết kế cơ sở công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở cấp II, III sử dụng vốn khác được xây dựng tại khu vực không có quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn (Theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng) (05/07/2022)
Hồ sơ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng (Theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng) (05/07/2022)
Trả lời câu hỏi của bà Huỳnh Anh Thư, hỏi về quy định thẩm tra, thẩm quyền thẩm tra thiết kế (29/11/2021)
Trả lời câu hỏi của ông Phạm Chí Thuần, hỏi về thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật (27/10/2021)
Trả lời câu hỏi của ông Trần Thắng, hỏi Quy định về thẩm tra đối với công trình có ảnh hưởng lớn an toàn lợi ích cộng đồng (27/10/2021)
Quyết định số 1391/QĐ-SXD-TĐDA ngày 12/10/2021 của Sở Xây dựng về thành lập Đoàn Giám sát, đánh giá đầu tư năm 2021 đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công do Sở Xây dựng quyết định đầu tư (14/10/2021)
Trả lời câu hỏi của ông Vinh Sinh, hỏi về thẩm quyền thẩm định điều chỉnh dự toán và thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự toán (06/08/2021)
Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (09/03/2021)
Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (18/02/2021)
Kế hoạch số 8793/KH-SXD-TĐDA ngày 04/8/2020 của Sở Xây dựng về việc kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình “kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực, kiểm định; sửa chữa, cải tạo chung cư, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc sở hữu hỗn hợp”  (04/08/2020)
Kế hoạch số 7104/KH-SXD-TĐDA ngày 26/6/2020 của Sở Xây dựng về giám sát, đánh giá đầu tư năm 2020 đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng nhóm B, C trên địa bàn Thành phố do Sở Xây dựng quyết định đầu tư (29/06/2020)
Quyết định số 1035/QĐ-SXD-TĐDA ngày 26/6/2020 của Sở Xây dựng về thành lập Đoàn Giám sát, đánh giá đầu tư năm 2020 đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng nhóm B, C trên địa bàn thành phố do Sở Xây dựng quyết định đầu tư (29/06/2020)
Ban hành Quy trình giám sát, đánh giá các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố do Sở Xây dựng phê duyệt (17/06/2020)
Thông tư số 34/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng (19/05/2020)
Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học định hướng “Đầu tư xây dựng, kinh nghiệm quốc tế và trong nước định hướng phát triển bệnh viện đạt chuẩn quốc tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2035” (15/05/2020)