Thầm định dự án

Trả lời câu hỏi của ông Vinh Sinh, hỏi về thẩm quyền thẩm định điều chỉnh dự toán và thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự toán (06/08/2021)
Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (09/03/2021)
Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (18/02/2021)
Kế hoạch số 8793/KH-SXD-TĐDA ngày 04/8/2020 của Sở Xây dựng về việc kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình “kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực, kiểm định; sửa chữa, cải tạo chung cư, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc sở hữu hỗn hợp”  (04/08/2020)
Kế hoạch số 7104/KH-SXD-TĐDA ngày 26/6/2020 của Sở Xây dựng về giám sát, đánh giá đầu tư năm 2020 đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng nhóm B, C trên địa bàn Thành phố do Sở Xây dựng quyết định đầu tư (29/06/2020)
Quyết định số 1035/QĐ-SXD-TĐDA ngày 26/6/2020 của Sở Xây dựng về thành lập Đoàn Giám sát, đánh giá đầu tư năm 2020 đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng nhóm B, C trên địa bàn thành phố do Sở Xây dựng quyết định đầu tư (29/06/2020)
Ban hành Quy trình giám sát, đánh giá các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố do Sở Xây dựng phê duyệt (17/06/2020)
Thông tư số 34/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng (19/05/2020)
Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học định hướng “Đầu tư xây dựng, kinh nghiệm quốc tế và trong nước định hướng phát triển bệnh viện đạt chuẩn quốc tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2035” (15/05/2020)
Thông tư số 34/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng (05/05/2020)
Kế hoạch số 8707/KH-SXD-TĐDA ngày 16/7/2019 của Sở Xây dựng về Giám sát, đánh giá đầu tư năm 2019 đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng nhóm B, C trên địa bàn Thành phố do Sở Xây dựng phê duyệt quyết định đầu tư (26/07/2019)
Quyết định số 336/QĐ-SXD-TĐDA ngày 18/3/2019 của Sở Xây dựng về giao kế hoạch vốn thực hiện kiểm định; sửa chữa, cải tạo các công trình chung cư, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và sở hữu hỗn hợp năm 2019 (29/03/2019)
Công văn số 1565/SXD-TĐDA ngày 31/01/2019 của Sở Xây dựng về thực hiện các dự án kiểm định cải tạo, sửa chữa thuộc chương trình “kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực, kiểm định; sửa chữa, cải tạo chung cư, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc sở hữu hỗn hợp” năm 2019 (13/02/2019)
Kế hoạch số 11779/KH-SXD-TĐDA ngày 28/9/2018 của Sở Xây dựng về Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình “kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực, kiểm định; sửa chữa, cải tạo chung cư, nhà ở ..." (03/10/2018)
Kế hoạch số 11779/KH-SXD-TĐDA ngày 28/9/2018 của Sở Xây dựng về Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình “kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực, kiểm định; sửa chữa, cải tạo chung cư, nhà ở ..." (03/10/2018)
Kế hoạch số 5617/KH-SXD-TĐDA ngày 17/5/2018 của Sở Xây dựng về Kiểm tra, phối hợp giải quyết vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án thuộc Chương trình “kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực, kiểm định; sửa chữa, cải tạo... (21/05/2018)
Kết quả thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt dự án, quản lý đầu tư 9 tháng đầu năm 2017 của Sở Xây dựng (01/10/2017)
Ban hành danh mục thành phần hồ sơ tạm thời để triển khai thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (05/04/2016)
Công tác Thẩm định, phê duyệt dự án, quản lý đầu tư (02/08/2015)
Danh sách các tổ chức tư vấn tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong lĩnh vực thẩm tra thiết kế xây dựng công trình được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng (đến ngày 09.6.2014) (15/07/2014)