Thầm định dự án

Quyết định số 336/QĐ-SXD-TĐDA ngày 18/3/2019 của Sở Xây dựng về giao kế hoạch vốn thực hiện kiểm định; sửa chữa, cải tạo các công trình chung cư, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và sở hữu hỗn hợp năm 2019 (29/03/2019)
Công văn số 1565/SXD-TĐDA ngày 31/01/2019 của Sở Xây dựng về thực hiện các dự án kiểm định cải tạo, sửa chữa thuộc chương trình “kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực, kiểm định; sửa chữa, cải tạo chung cư, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc sở hữu hỗn hợp” năm 2019 (13/02/2019)
Kế hoạch số 11779/KH-SXD-TĐDA ngày 28/9/2018 của Sở Xây dựng về Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình “kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực, kiểm định; sửa chữa, cải tạo chung cư, nhà ở ..." (03/10/2018)
Kế hoạch số 11779/KH-SXD-TĐDA ngày 28/9/2018 của Sở Xây dựng về Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình “kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực, kiểm định; sửa chữa, cải tạo chung cư, nhà ở ..." (03/10/2018)
Kế hoạch số 5617/KH-SXD-TĐDA ngày 17/5/2018 của Sở Xây dựng về Kiểm tra, phối hợp giải quyết vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án thuộc Chương trình “kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực, kiểm định; sửa chữa, cải tạo... (21/05/2018)
Kết quả thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt dự án, quản lý đầu tư 9 tháng đầu năm 2017 của Sở Xây dựng (01/10/2017)
Ban hành danh mục thành phần hồ sơ tạm thời để triển khai thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (05/04/2016)
Công tác Thẩm định, phê duyệt dự án, quản lý đầu tư (02/08/2015)
Danh sách các tổ chức tư vấn tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong lĩnh vực thẩm tra thiết kế xây dựng công trình được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng (đến ngày 09.6.2014) (15/07/2014)
Về thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư (12/05/2014)
Danh sách các tổ chức tư vấn tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong lĩnh vực thẩm tra thiết kế xây dựng công trình được công bố trên website của Bộ Xây dựng theo quy định tại Thông tư số 13/2013/TT-BXD (22/04/2014)
Hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng (23/06/2013)
Quy chuẩn QCXDVN 09:2005 Một số đề xuất, kiến nghị (23/06/2013)
Về hướng dẫn phân cấp công trình dân dụng theo QCVN 03:2012/BXD (23/06/2013)
Hướng dẫn thu, nộp, sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (02/02/2012)