Thanh tra Sở

Công văn số 1873/SXD-TT ngày 05/02/2021 của Sở Xây dựng TPHCM  về tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (05/02/2021)
Giao lưu trực tuyến: Xây nhà ở thành phố, làm sao để giảm phiền phức? (21/01/2021)
Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố (07/12/2020)
Phổ biến quy định bí mật nhà nước của ngành Thanh tra (18/09/2020)
Công văn số 10002/SXD-TT ngày 31/8/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình bị thu hồi giấy phép xây dựng (31/08/2020)
Công văn số 8898/SXD-TT ngày 06/8/2020 của Sở Xây dựng về tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (07/08/2020)
Công văn số 8720/SXD-TT ngày 03/8/2020 của Sở Xây dựng về việc tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng, kiểm soát trật tự xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở (06/08/2020)
Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Viết Thao, hỏi về nhà ở xã hội Vĩnh Lộc Dgold (06/08/2020)
Hướng dẫn thực hiện nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính thông qua Ngân hàng do Kho bạc Nhà nước Thành phố ủy nhiệm thu (16/07/2020)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 về Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (24/06/2020)
Kế hoạch Nâng cao hiệu quả quản lý trật tự xây dựng nhằm thực hiện chủ đề năm 2020 của Thành phố Hồ Chí Minh "Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị" (13/05/2020)
Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (29/04/2020)
Công văn số 1553/UBND-VX ngày 28/4/2020 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/220 của Thủ tướng Chính phủ (29/04/2020)
Thành phố Hồ Chí Minh: Ban hành các Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19 (27/04/2020)
Công văn số 4197/SXD-TT ngày 23/4/2020 của Sở Xây dựng về tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (23/04/2020)
Công văn số 3939/SXD-TT ngày 17/4/2020 của Sở Xây dựng về tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (17/04/2020)
Công văn số 3579/SXD-TT ngày 07/4/2020 của Sở Xây dựng về tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19  (07/04/2020)
Công văn số 3456/SXD-TT ngày 01/4/2020 của Sở Xây dựng về triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo sức khỏe cho cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố (01/04/2020)
Công văn số 3107/SXD-TT ngày 26/3/2020 của Sở Xây dựng v/v triển khai thực hiện tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đảm bảo sức khỏe cho các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố (27/03/2020)
Nghị định số 21/2020/NĐ-CP ngày 17/2/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 (27/03/2020)
Công văn số 2277/SXD-TT ngày 05/3/2020 của Sở Xây dựng về việc có ý kiến đối với một số nội dung liên quan đến việc xử lý công trình xây dựng mới nhà ở riêng lẻ hoặc công trình sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Thành phố (11/03/2020)
Triển khai “Sổ tay hướng dẫn xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” (14/02/2020)
Kế hoạch liên tịch về việc tăng cường công tác phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận - huyện (07/02/2020)
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” tại Sở Xây dựng (13/01/2020)
Công văn số 12991/SXD-TT ngày 11/10/2019 của Sở Xây dựng về việc niêm yết Giấy phép xây dựng tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố (16/10/2019)