Thông tin bổ nhiệm

Công văn số 4740/SXD-KTXD ngày 06/5/2021 của Sở Xây dựng về việc thực hiện Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 (06/05/2021)
Thông báo số 4682/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 05/5/2021 của Sở Xây dựng về hồ sơ, lĩnh vực chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (05/05/2021)
Thông báo số 4683/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 05/5/2021 của Sở Xây dựng về hồ sơ, lĩnh vực chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (05/05/2021)
Công khai thông tin đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (05/05/2021)
Quyết định số 518/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/4/2021 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( cấp lại lần 1 ) cho Công ty TNHHH Xây dựng Thụ Viện (28/04/2021)
Quyết định số 519/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/4/2021 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) cho Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An (28/04/2021)
Quyết định số 520/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/4/2021 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 34 tổ chức (28/04/2021)
Quyết định số 521/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/4/2021 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 03 tổ chức (28/04/2021)
Quyết định số 522/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/4/2021 của Sở Xây dựng về việc thu hồi và cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) cho ông/bà Đỗ Trọng Vi (28/04/2021)
Quyết định số 523/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/4/2021 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 03 cá nhân (28/04/2021)
Quyết định số 524/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/4/2021 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 03 cá nhân (28/04/2021)
Quyết định số 525/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/4/2021 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 34 cá nhân (28/04/2021)
Quyết định số 526/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/4/2021 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 07 cá nhân (28/04/2021)
Công văn số 4571/SXD-HTKT ngày 29/4/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm TPHCM giai đoạn 2020 - 2030 (04/05/2021)
Công văn số 4662/SXD-HTKT ngày 04/5/2021 của Sở Xây dựng về việc tăng cường công tác phòng, tránh, ứng phó và khắc phục sự cố cây xanh trong mùa mưa bão năm 2021 (04/05/2021)
Công văn số 4665/SXD-PC ngày 05/5/2021 của Sở Xây dựng về triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2021 (05/05/2021)
Kế hoạch 3980/KH-SXD-PC tổ chức phổ biến, tập huấn Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2024/QH13; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 (26/04/2021)
Thông báo về việc tham dự Hội nghị phổ biến, tập huấn Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi, đổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 (26/04/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 18, từ ngày 26/4/2021 đến ngày 01/5/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (26/04/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 19, từ ngày 04/5/2021 đến ngày 08/5/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (05/05/2021)