Thông tin bổ nhiệm

Quyết định số 1381/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/08/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 01 tổ chức (11/08/2022)
Quyết định số 1382/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/08/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu cho 18 tổ chức (11/08/2022)
Quyết định số 1384/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/08/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 04 tổ chức (11/08/2022)
Quyết định số 1383/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/08/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 02 tổ chức (11/08/2022)
Quyết định số 1371/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/08/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu cho 17 cá nhân (11/08/2022)
Quyết định số 1370/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/08/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 07 cá nhân (11/08/2022)
Quyết định số 1369/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/08/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 08 cá nhân (11/08/2022)
Quyết định số 1368/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/08/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 01 cá nhân (11/08/2022)
Quyết định số 1367/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/08/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 04 tổ chức (11/08/2022)
Quyết định số 1366/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/08/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 01 tổ chức (11/08/2022)
Quyết định số 1365/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/08/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu cho 25 tổ chức (11/08/2022)
Quyết định số 1364/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/08/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp gua hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 09 tổ chức (11/08/2022)
Quyết định số 1362/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/08/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu cho 39 cá nhân (11/08/2022)
Quyết định số 1361/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/08/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 08 cá nhân (11/08/2022)
Quyết định số 1360/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/08/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 13 cá nhân (11/08/2022)
Quyết định số 1359/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/08/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu cho 13 cá nhân (11/08/2022)
Quyết định số 1358/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/08/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 02 cá nhân (11/08/2022)
Quyết định số 1357/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/08/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 04 cá nhân (11/08/2022)
Quyết định số 1356/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/08/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 06 cá nhân (11/08/2022)
Quyết định số 1355/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/08/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu cho 27 tổ chức (11/08/2022)