Dịch vụ công trực tuyến - Chứng chỉ hành nghề

Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III của cá nhân người nước ngoài (04/05/2023)
Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III (04/05/2023)
Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III (04/05/2023)
Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (04/05/2023)
Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (04/05/2023)
Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng) (04/05/2023)
Cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng (22/07/2019)
Cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn) (22/07/2019)
Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do mất, hư hỏng) (04/05/2023)
Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (22/07/2019)
Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (04/05/2023)
Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (04/05/2023)
Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (04/05/2023)