chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

STT
TIÊU ĐỀ
TRÍCH YẾU NỘI DUNG
TẢI VỀ
1
Về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (lần thứ hai)
2
Về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
3
Về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (lần thứ hai)
4
Về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
5
Về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
6
Về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
7
Về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (lần thứ hai)
8
Về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (do bị mất)
9
Về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (Kỳ V/2020)
10
Về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (Kỳ IV/2020)
11
Về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
12
Về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (Kỳ II/2020)
13
Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
14
Về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (Kỳ I/2020)
15
Về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
16
Về việc thu hồi và cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
17
Về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
18
Về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
19
Về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (kỳ IX/2019)
20
Về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản