chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

STT
TIÊU ĐỀ
TRÍCH YẾU NỘI DUNG
TẢI VỀ
1
Về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản
2
Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
3
Về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
4
Về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
5
Về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (kỳ VI/2019)
6
Về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản kỳ VI/2019
7
Về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản