TIn tức - sự kiện

Quyết định số 1751/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 22/09/2022 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 02 cá nhân (23/09/2022)
Quyết định số 1750/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 22/09/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 09 tổ chức (23/09/2022)
Quyết định số 1749/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 22/09/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) cho 01 cá nhân (23/09/2022)
Quyết định số 1743/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 21/09/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 05 tổ chức (22/09/2022)
Quyết định số 1742/QĐ-XD-QLNGĐXD ngày 21/09/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu cho 26 tổ chức (22/09/2022)
Quyết định số 1741/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 21/09/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 02 tổ chức (22/09/2022)
Quyết định số 1740/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 21/09/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 05 tổ chức (22/09/2022)
Quyết định số 1739/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 21/09/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) cho 01 tổ chức (22/09/2022)
Quyết định số 1738/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 21/09/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu cho 31 tổ chức (22/09/2022)
Quyết định số 1737/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 21/09/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 08 tổ chức (22/09/2022)
Quyết định số 1736/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 21/09/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 01 tổ chức (22/09/2022)
Quyết định số 1735/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 21/09/2022 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 01 tổ chức (22/09/2022)
Quyết định số 1734/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 21/09/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 58 cá nhân (22/09/2022)
Quyết định số 1733/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 21/09/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 08 cá nhân (22/09/2022)
Quyết định số 1732/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 21/09/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 06 cá nhân (22/09/2022)
Quyết định số 1724/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 19/09/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 05 cá nhân (21/09/2022)
Quyết định số 1723/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 19/09/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 11 cá nhân (21/09/2022)
Quyết định số 1722/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 19/09/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 33 cá nhân (21/09/2022)
Quyết định số 1721/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 19/09/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu cho 30 tổ chức (21/09/2022)
Quyết định số 1720/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 19/09/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 03 tổ chức (21/09/2022)