TIn tức - sự kiện

Thông báo số 225/TB-CĐKTXD ngày 28/3/2023 của Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng TPHCM về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (Kỳ III/2023) (28/03/2023)
Công văn số 4050/SXD-PTN&TTBĐS ngày 24/3/2023 v/v bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 724 căn hộ thuộc dự án Khu phức hợp căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ, văn phòng tại số 218 đường Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức (28/03/2023)
Quyết định số 431/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 27/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (28/03/2023)
Quyết định số 430/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 27/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (28/03/2023)
Quyết định số 429/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 27/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (28/03/2023)
Quyết định số 428/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 27/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (28/03/2023)
Quyết định số 427/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 27/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (28/03/2023)
Quyết định số 426/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 27/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (28/03/2023)
Quyết định số 425/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 27/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (28/03/2023)
Quyết định số 424/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 27/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (28/03/2023)
Thông báo số 4057/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 27/03/2023 về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 06 năm 2023 (27/03/2023)
Quyết định số 416/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (24/03/2023)
Quyết định số 415/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (24/03/2023)
Quyết định số 414/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (24/03/2023)
Quyết định số 413/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (24/03/2023)
Quyết định số 411/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (24/03/2023)
Quyết định số 410/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (24/03/2023)
Quyết định số 409/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (24/03/2023)
Quyết định số 408/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/03/2023)
Quyết định số 407/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/03/2023)