Tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng