TUYÊN TRUYỀN, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

title Tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Nghị quyết số 01-NQ/ĐHIV ngày 29/5/2020)
Thứ tư, 04/05/2022, 06:34 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Tải Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Số lượng lượt xem: 265