TUYÊN TRUYỀN, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 (Nghị quyết số 46-NQ/ĐU ngày 04/01/2022 của Đảng ủy Sở Xây dựng) (04/05/2022)
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Chương trình hành động số 471-CTrHĐ/ĐU ngày 04/01/2022 của Đảng ủy Sở Xây dựng) (04/05/2022)
Nghị quyết Lãnh đạo thực hiện công khai kết luận thanh tra các cấp theo quy định của pháp luật tại Sở Xây dựng (Nghị quyết số 19-NQ/ĐU ngày 28/5/2021 của Đảng ủy Sở Xây dựng) (04/05/2022)
Nghị quyết Lãnh đạo thực hiện Đề án chống ngập và xử lý nước thải Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2045 và Kế hoạch chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020 - 2030 (Nghị quyết số 18-NQ/ĐU ngày 28/5/2021 của Đảng ủy Sở Xây dựng) (04/05/2022)
Nghị quyết Lãnh đạo thực hiện Chương trình phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Thủ Đức (Nghị quyết số 17-NQ/ĐU ngày 28/5/2021 của Đảng ủy Sở Xây dựng) (04/05/2022)
Nghị quyết về Lãnh đạo xây dựng Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030 (Nghị quyết số 16-NQ/ĐU ngày 28/5/2021 của Đảng ủy Sở Xây dựng) (04/05/2022)
Nghị quyết Lãnh đạo thực hiện Chương trình phát triển công viên và cây xanh công cộng trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020 - 2030 (Nghị quyết số 15-NQ/ĐU ngày 28/5/2021 của Đảng ủy Sở Xây dựng) (04/05/2022)
Nghị quyết Lãnh đạo thực hiện Chương trình phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030 (Nghị quyết số 14-NQ/ĐU ngày 28/5/2021 của Đảng ủy Sở Xây dựng) (04/05/2022)
Nghị quyết Lãnh đạo thực hiện Đề án phát triển hệ thống cấp nước Thành phố giai đoạn 2020 - 2050 và Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030 (Nghị quyết số 13-NQ/ĐU ngày 28/5/2021 của Đảng ủy Sở Xây dựng) (04/05/2022)
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Chương trình hành động số 27-CTrHĐ/ĐU ngày 03/02/2021 của Đảng ủy Sở Xây dựng) (04/05/2022)
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Nghị quyết số 01-NQ/ĐHIV ngày 29/5/2020) (04/05/2022)