Thông báo về việc tham gia tư vấn gói thầu “Tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết” thuộc dự án “Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Xây dựng”

Sở Xây dựng đang triển khai tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn cho gói “Tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết” thuộc dự án “Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Xây dựng”. ...

Thông báo về việc tham gia gói thầu “Thẩm định giá” thuộc dự án “Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Xây dựng”

Sở Xây dựng đang triển khai tổ chức lựa chọn đơn vị cho gói “Thẩm định giá” thuộc dự án “Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Xây dựng”. Sở Xây dựng thông báo đến các...

Thông báo về việc tham gia tư vấn gói thầu “Tư vấn thẩm tra đề cương và dự toán chi tiết” thuộc dự án “Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Xây dựng”

Sở Xây dựng đang triển khai tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn cho gói “Tư vấn thẩm tra đề cương và dự toán chi tiết” thuộc dự án “Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Xây dựng”. ...

Thông báo số 4057/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 27/03/2023 về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 06 năm 2023

Đính kèm Thông báo số 4057/TB-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Quyết định số 416/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 416/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Quyết định số 415/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu

Đính kèm Quyết định số 415/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Quyết định số 414/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 414/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Quyết định số 413/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 413/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Quyết định số 411/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 411/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Quyết định số 410/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu

Đính kèm Quyết định số 410/QĐ-SXD-QLNGĐXD   Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Quyết định số 409/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 409/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Quyết định số 408/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 408/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Quyết định số 407/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 407/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Quyết định số 406/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 406/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Quyết định số 405/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1)

Đính kèm Quyết định số 405/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Quyết định số 404/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu

Đính kèm Quyết định số 404/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Quyết định số 403/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 403/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Quyết định số 402/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 402/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Quyết định số 401/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 401/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Quyết định số 400/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 400/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng