Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công tác tổ chức quản lý tình hình hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
Chủ nhật, 02/08/2015, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Trong 6 tháng đầu năm 2015: Hướng dẫn cho 38 phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng về công tác quản lý tình hình hoạt động, thực hiện Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng

Trong 6 tháng đầu năm 2015: Hướng dẫn cho 38 phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng về công tác quản lý tình hình hoạt động, thực hiện Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng (mã số QCVN 16:2014/BXD) và đăng ký thông tin về năng lực hoạt động xây dựng theo quy định; cập nhật thông tin 143 phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng mới được công nhận; lũy kế từ đầu năm đến nay, có 17 phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng mới được công nhận; theo dõi, tổng hợp danh sách 129 phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc đối tượng kiểm tra tình hình hoạt động năm 2015.

Tháng 7 năm 2015: Cập nhật, tổng hợp thông tin về tình hình hoạt động của 209 phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trong đó, từ đầu năm 2015 đến nay, có 17 phòng thí nghiệm mới được công nhận); theo dõi, tổng hợp danh sách 167 phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đã được Bộ Xây dựng kiểm tra tình hình hoạt động năm 2015; đăng tải thông tin về việc hủy bỏ chấp thuận đào tạo cán bộ quản lý phòng thí nghiệm, đào tạo thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng đối với Viện Nghiên cứu Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ Hà Nội theo văn bản số 28/BXD-KHCN ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Bộ Xây dựng.

Số lượng lượt xem: 272
Tin đã đưa