Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 13801/SXD-VLXD ngày 01/12/2020 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 10 - Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông
Thứ năm, 03/12/2020, 09:14 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 01/12/2020, Sở Xây dựng có Công văn số 13801/SXD-VLXD về việc triển khai thực hiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 10 - Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông gửi Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Quản lý thị trường Thành phố, Công an Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Qua đó, thông tin như sau:

Ngày 24/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2020/NĐ-CP quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2020). Nhằm phổ biến, triển khai thực hiện quy định nêu trên; Sở Xây dựng đã có Công văn số 9833/SXD-VLXD ngày 27/8/2020 thông tin đến các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu và tổ chức thực hiện cho phù hợp quy định.

Ngày 19/11/2020, Sở Xây dựng nhận được Công văn số 3164/ĐCKS-KS ngày 16/11/2020 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Nghị định quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ bãi sông (Giải đáp vướng mắc tại Công văn số 9657/SXD-VLXD ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã có ý kiến việc thực hiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 10 của Nghị định số 23/2020/NĐ-CP như sau:

“Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 10 của Nghị định số 23/2020/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân được phép khai thác hoặc kinh doanh cát, sỏi khi tập kết cát, sỏi lòng sông sau khai thác tại các bến, bãi phải đáp ứng các yêu cầu sau:

c) Phải lắp đặt bảng thông báo để công khai thông tin của bến bãi tập kết cát, sỏi với các nội dung: địa chỉ cung cấp cát, sỏi được tập kết tại bến bãi; lắp đặt trạm cân, camera để giám sát khối lượng cát, sỏi mua - bán tại bến bãi, diện tích bến bãi”.

Theo nội dung trên, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh cát, sỏi lòng sông phải công khai thông tin về địa chỉ của các đơn vị cung cấp cát, sỏi cho tổ chức, cá nhân đang hoạt động bến bãi đó””.

Thực hiện chức năng tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng và vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố; Sở Xây dựng thông tin ý kiến hướng dẫn nêu trên của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường để các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tổ chức thực hiện và phổ biến thông tin đến các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng quản lý thực hiện cho phù hợp quy định.

Đính kèm file: Công văn số 13801/SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 320
Tin đã đưa