Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 14382/SXD-VLXD ngày 08/11/2019 về việc triển khai, phổ biến Thông tư số 05/2019/TT-BXD ngày 10 tháng 10 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
Thứ năm, 14/11/2019, 00:45 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 10 tháng 10 năm 2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 05/2019/TT-BXD về sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2019.

Thực hiện chức năng tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng và VLXD trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Sở Xây dựng triển khai, phổ biến nội dung mới của Thông tư số 05/2019/TT-BXD như sau:

1. Theo quy định tại Điều 1 - Thông tư số 05/2019/TT-BXD, Bộ Xây dựng ban hành Phụ lục I - Danh mục, quy cách, chỉ tiêu kỹ thuật khoáng sản làm VLXD xuất khẩu đính kèm theo Thông tư số 05/2019/TT-BXD; thay thế Phụ lục I - Danh mục, quy cách, chỉ tiêu kỹ thuật khoáng sản làm VLXD xuất khẩu tại Thông tư số 05/2018/TT-BXD.

2. Các đơn vị có thể nghiên cứu nội dung chi tiết của Thông tư số 05/2019/TT-BXD hiện đang được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng http://www.xaydung.gov.vn/en/web/guest/home hoặc của Sở Xây dựng theo địa chỉ https://soxaydung.hochiminhcity.gov.vn/web/vi/van-ban-quy-pham-phap-luat.

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh triển khai, phổ biến thông tin liên quan đến việc thực hiện xuất khẩu khoáng sản làm VLXD theo quy định tại Thông tư số 05/2019/TT-BXD mới ban hành để các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu và tổ chức thực hiện cho phù hợp quy định; đồng thời đề nghị các hội, hiệp hội chủ động phổ biến thông tin đến các hội viên.

 

Công văn số 14382/SXD-VLXD ngày 08/11/2019 về việc triển khai, phổ biến Thông tư số 05/2019/TT-BXD ngày 10 tháng 10 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 363
Tin đã đưa