Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 2347/SXD-VLXD ngày 26/02/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai, phổ biến Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng
Thứ hai, 01/03/2021, 09:54 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 26/02/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 2347/SXD-VLXD về việc triển khai, phổ biến Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng.

Qua đó, thông tin như sau:

Ngày 09 tháng 02 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng (VLXD), có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành, thay thế Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý VLXD và Nghị định số 95/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý VLXD.

Theo đó, Nghị định số 09/2021/NĐ-CP bao gồm 04 Chương và 16 Điều, quy định về quản lý phát triển, sản xuất VLXD và sử dụng VLXD vào công trình xây dựng bảo đảm an toàn, hiệu quả, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên. Một số nội dung quan trọng như sau:

Điều 4. Chiến lược phát triển VLXD.

Điều 5. Chính sách phát triển VLXD tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiên với môi trường.

Điều 6. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất VLXD.

Điều 7. Sử dụng VLXD và cấu kiện xây dựng trong công trình xây dựng.

Điều 8. Sử dụng amiăng trắng nhóm serpentine trong sản xuất VLXD.

Điều 9. Quản lý việc xử lý, sử dụng chất thải trong sản xuất VLXD.

Điều 10. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD và cấu kiện xây dựng.

Điều 11. Trách nhiệm quản lý nhà nước về VLXD.

Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện chức năng tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng và VLXD trên địa bàn Thành phố; Sở Xây dựng triển khai, phổ biến Nghị định số 09/2021/NĐ-CP nêu trên; đề nghị các Sở ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện, Ban quản lý Các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, các hội, hiệp hội triển khai, thông tin đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh VLXD và tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc phạm vi quản lý để nghiên cứu, tổ chức thực hiện, nhằm đảm bảo công tác quản lý nhà nước lĩnh vực VLXD trên địa bàn Thành phố được thống nhất và đúng quy định.

Đính kèm file:

Công văn số 2347/SXD-VLXD

Nghị định số 09/2021/NĐ-CP

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 661
Tin đã đưa