Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 5134/SXD-VLXD ngày 14/5/2021 của Sở Xây dựng về việc miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhóm 2 nhập khẩu
Thứ sáu, 14/05/2021, 07:25 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 14/5/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 5134/SXD-VLXD về việc miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhóm 2 nhập khẩu gửi các tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Qua đó, thông tin như sau:

Thực hiện Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP; Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành; Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (mã số QCVN 16:2019/BXD);

Căn cứ Công văn số 4945/BXD-KHCN ngày 12/10/2020 của Bộ Xây dựng về việc vướng mắc, bất cập trong việc triển khai thực hiện QCVN 16:2019/BXD; Công văn số 741/BXD-KHCN ngày 05/3/2021 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD; Công văn số 4392/UBND-ĐT ngày 17/11/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thực hiện thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng (VLXD) nhập khẩu;

Sở Xây dựng đang thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa VLXD nhập khẩu.

Thực hiện chức năng tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực VLXD trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; để giảm bớt việc đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa VLXD nhập khẩu, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa của các tổ chức, cá nhân; các tổ chức, cá nhân có thể nghiên cứu, thực hiện quy định về việc miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa VLXD nhóm 2 nhập khẩu theo quy định của QCVN 16:2019/BXD và hướng dẫn tại Công văn số 1466/BXD-KHCN ngày 05/5/2021 của Bộ Xây dựng như sau:

Theo quy định tại khoản 3.4 Phần 3 – QCVN 16:2019/BXD:

“Áp dng bin pháp min gim kim tra cht lượng hàng hóa nhóm 2 nhp khu theo quy định ti khon 3 Điu 1 Ngh định s 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 ca Chính ph v sa đổi b sung mt s điu ca Ngh định s 132/2008/NĐ-CP ca Chính ph quy định chi tiết thi hành mt s điu Lut Cht lượng sn phm, hàng hóa (sau đây gi tt là Ngh định s 74/2018/NĐ-CP) và khon 3 Điu 4 Ngh định s 154/2018/NĐ-CP.

Đối vi hàng hóa nhp khu có cùng tên gi, công dng, nhãn hiu, kiu loi, đặc tính k thut ca cùng mt cơ s sn xut, xut x do cùng mt đơn v nhp khu, sau 03 ln nhp khu liên tiếp, có kết qu đánh giá phù hp quy chun này được B Xây dng cp văn bn xác nhn s được min kim tra v cht lượng trong thi hn 02 năm.

Đơn v nhp khu khi có nhu cu min gim kim tra, lp 01 b h sơ đề ngh min gim kim tra theo quy định ti khon 3 Điu 4 Ngh định s 154/2018/NĐ-CP, gi v V Khoa hc Công ngh và Môi trường - B Xây dng để xem xét, xác nhn min gim.

Trong thời gian được miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu: định kỳ 03 tháng, đơn vị nhập khẩu phải báo cáo tình hình nhập khẩu kèm theo kết quả đánh giá phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng cho Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng địa phương để theo dõi và thực hiện công tác hậu kim”.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 7 - Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN ngày 10/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ, về áp dụng biện pháp miễn giảm kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu cũng quy định: “Trong thời gian được miễn giảm kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu, định kỳ 03 tháng (trước ngày 25 của tháng cuối trong kỳ báo cáo), người nhập khẩu báo cáo bằng văn bản tình hình nhập khẩu kèm theo kết quả đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng cho cơ quan kiểm tra để theo dõi và thực hiện công tác hậu kiểm”.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ Phòng Vật liệu Xây dựng – Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (số điện thoại 39.327.547 - số nội bộ 748, 749) để được hướng dẫn gi h sơ đề ngh min gim kim tra v V Khoa hc Công ngh và Môi trường - B Xây dng.

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh triển khai, phổ biến thông tin liên quan đến việc miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu để các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, thực hiện đẩy nhanh tiến độ thông quan hàng hóa theo quy định.

Đính kèm file: Công văn số 5134/SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 1003
Tin đã đưa