Vật liệu xây dựng

title Danh sách các tổ chức chứng nhận hợp quy

Danh sách các tổ chức chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng đã được Bộ Xây dựng công nhận và ban hành Quyết định chỉ định việc chứng nhận, thử nghiệm phù hợp theo QCVN 16:2019/BXD
Thứ năm, 01/07/2021, 02:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 19/2019/TT-BXD về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (VLXD), mã số QCVN 16:2019/BXD (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và thay thế Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy).

Theo đó, các sản phẩm, hàng hóa VLXD quy định tại Bảng 1, Phần 2 của QCVN 16:2019/BXD khi lưu thông trên thị trường phải có giấy chng nhận hợp quy, giấy công bố hợp quy và thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Sở Xây dựng tnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh. Các sản phẩm, hàng hóa VLXD phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định kthuật nêu trong QCVN 16:2019/BXD dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được Bộ Xây dựng chỉ định hoặc thừa nhận.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh VLXD trên địa bàn Thành phố thực hiện đúng quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD, Sở Xây dựng đăng tải danh sách các tổ chức chứng nhận hợp quy được Bộ Xây dựng chỉ định và ban hành Quyết định chỉ định việc chứng nhận, thử nghiệm phù hợp QCVN 16:2019/BXD.

Đính kèm file:

- Danh sách các tổ chức chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng đã được Bộ Xây dựng công nhận và ban hành Quyết định chỉ định việc chứng nhận, thử nghiệm phù hợp theo QCVN 16:2019/BXD

- Quyết định số 147/QĐ-BXD ngày 02/7/2020 của Bộ Xây dựng về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm/chứng nhận đối với Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO)

- Quyết định số 148/QĐ-BXD ngày 02/7/2020 của Bộ Xây dựng về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm/chứng nhận đối với Công ty Cổ phần chứng nhận và kiểm định Vinacontrol

- Quyết định số 937a/QĐ-BXD ngày 15/7/2020 của Bộ Xây dựng về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm/chứng nhận đối với Viện Vật liệu xây dựng

- Quyết định số 953/QĐ-BXD ngày 22/7/2020 của Bộ Xây dựng về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm/chứng nhận đối với Công ty Cổ phần Giám định Đại Minh Việt

- Quyết định số 954/QĐ-BXD ngày 22/7/2020 của Bộ Xây dựng về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm/chứng nhận đối với Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc tế

- Quyết định số 964/QĐ-BXD ngày 24/7/2020 của Bộ Xây dựng về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm/chứng nhận đối với Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định TTP

- Quyết định số 998/QĐ-BXD ngày 30/7/2020 của Bộ Xây dựng về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm/chứng nhận đối với Tổng Công ty xây dựng công trình hàng không ACC - Xí nghiệp tư vấn và kiểm định chất lượng ACC

- Quyết định số 1027/QĐ-BXD ngày 05/8/2020 của Bộ Xây dựng về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm/chứng nhận đối với Phân Viện Vật liệu xây dựng Miền Nam

- Quyết định số 1028/QĐ-BXD ngày 05/8/2020 của Bộ Xây dựng về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm/chứng nhận đối với Công ty Cổ phần Giám định Khử trùng Vietnamcontrol

- Quyết định số 999/QĐ-BXD ngày 30/7/2020 của Bộ Xây dựng về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm/chứng nhận đối với Trung tâm Chứng nhận Phù hợp

- Quyết định số 1124/QĐ-BXD ngày 24/8/2020 của Bộ Xây dựng về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm/chứng nhận đối với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

- Quyết định số 1029/QĐ-BXD ngày 05/8/2020 của Bộ Xây dựng về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm/chứng nhận đối với Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng

- Quyết định số 1125/QĐ-BXD ngày 24/8/2020 của Bộ Xây dựng về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm/chứng nhận đối với Trung tâm Ứng dụng Tiêu chuẩn Chất lượng

- Quyết định số 963/QĐ-BXD ngày 24/7/2020 của Bộ Xây dựng về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm/chứng nhận đối với Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng

- Quyết định số 962/QĐ-BXD ngày 24/7/2020 của Bộ Xây dựng về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm/chứng nhận đối với Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định quốc tế ISOCERT

- Quyết định số 1126/QĐ-BXD ngày 24/8/2020 của Bộ Xây dựng về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm/chứng nhận đối với Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC

- Quyết định số 1160/QĐ-BXD ngày 31/8/2020 của Bộ Xây dựng về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm đối với Viện năng suất chất lượng Deming

- Quyết định số 1161/QĐ-BXD ngày 31/8/2020 của Bộ Xây dựng về việc chỉ định tổ chức chứng nhận đối với Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert

- Quyết định số 1236/QĐ-BXD ngày 21/9/2020 của Bộ Xây dựng về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm/chứng nhận đối với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2

- Quyết định số 777/QĐ-BXD ngày 21/6/2021 của Bộ Xây dựng về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm/ chứng nhận đối với Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Thương mại Hà Nội Thăng Long

- Các Quyết định chỉ định QCVN 16:2019/BXD

Nguồn: http://moc.gov.vn/vn/

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 8290
Tin đã đưa