Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Hướng dẫn công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong công trình xây dựng
Thứ tư, 21/09/2016, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Kể từ khi áp dụng Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015), Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; công tác quản lý chất lượng vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn Thành phố ngày càng được chú trọng với nhiều chuyển biến tích cực. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và các Nghị định hướng dẫn thực hiện đã xác định cụ thể việc tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng VLXD cho công trình; quy định đồng bộ với pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.Tuy nhiên, qua kiểm tra định kỳ năm 2016, vẫn còn tình trạng một số tổ chức, cá nhân liên quan đến các khâu sản xuất, kinh doanh và sử dụng VLXD trong công trình chưa hiểu rõ và chưa quan tâm thực hiện đầy đủ quy định pháp luật đối với công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD.

Ngày 05 tháng 4 năm 2016, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP về quản lýVLXD (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2016, thay thế Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ). Theo đó, Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP có điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung mới nhiều nội dung so với Nghị định số 124/2007/NĐ-CP; phạm vi điều chỉnh rộng hơn, bổ sung nhiều hoạt động liên quan VLXD; ban hành các quy định mới, cụ thể hơn về nội dung quy hoạch phát triển VLXD địa phương; yêu cầu đối với dự án đầu tư sản xuất VLXD; các yêu cầu về công tác chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD; hoạt động sản xuất, kinh doanh VLXD.

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về VLXD, góp phần nâng cao chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố, đảo bảo lợi ích của người tiêu dùng và an toàn của người sử dụng công trình; đồng thời, triển khai và phổ biến Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP về quản lý VLXD;

Sở Xây dựng hướng dẫn một số nội dung chủ yếu liên quan đến công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD để các tổ chức, cá nhân hiểu rõ và thực hiện theo quy định hiện hành như sau:

Xem chi tiết tại Công văn số 14515/SXD-VLXD của Sở Xây dựng ban hành ngày 19/9/2016 Hướng dẫn công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong công trình xây dựng

Số lượng lượt xem: 336
Tin đã đưa