Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Hướng dẫn định mức, đơn giá xây dựng vật liệu xây không nung
Thứ năm, 28/02/2013, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

I/. Cơ sở pháp lý và kinh tế-kỹ thuật:

- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng và Công văn số 1299/SXD-QLKTXD ngày 29/02/2008 của Sở Xây dựng về việc công bố Đơn giá xây dựng cơ bản (phần xây dựng và phần lắp đặt) khu vực TP. Hồ Chí Minh: AK.77400 Làm vách bằng tấm thạch cao.

- Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (bổ sung).

- Các văn bản có liên quan đến việc áp dụng giá vật liệu, tiền lương tối thiểu vùng, chi phí ca máy.

II/. Một số định mức, đơn giá xây dựng vật liệu xây không nung đã được cơ quan có thẩm quyền công bố:

1) Về định mức xây dựng: 

- Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng:

+ Mã hiệu AK.77400 – Làm vách bằng tấm thạch cao.

- Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (bổ sung):

+ Mã hiệu AE.81000 – Xây gạch block bê tông rỗng.

+ Mã hiệu AE.85000 – AE.87000 Xây dựng bê tông chưng áp (AAC) bằng vữa xây bê tông nhẹ.

+ Mã hiệu AE.88100 – Xây gạch bê tông khí chưng áp (AAC) bằng vữa thông thường.

+ Mã hiệu AG.22100 – Lắp dựng tấm tường V-3D.

+ Mã hiệu AG.22400 – Lắp dựng lưới thép V-3D tăng cường góc tường, sàn, ô cửa, ô trống, cạnh tấm, cầu thang.

2) Về đơn giá xây dựng: 

-Công văn số 1299/SXD-QLKTXD ngày 29/02/2008 của Sở Xây dựng về việc công bố Đơn giá xây dựng cơ bản (phần xây dựng và phần lắp đặt) khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (trên cơ sở bộ Đơn giá XDCB được ban hành kèm theo Quyết định số 104/2006/QĐ-UBND ngày 14/7/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố. (Ghi chú: Đơn giá này được xây dựng trên mặt bằng giá vật liệu quý IV/2005 và mức tiền lương tối thiểu 350.000 đồng/tháng).

+ Mã hiệu AK.77400 – Làm vách bằng tấm thạch cao.

III/. Hướng dẫn định mức, đơn giá xây dựng vật liệu xây không nung:

1) Khái niệm:

- Định mức kinh tế - kỹ thuật là mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. Định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm: định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng, lắp đặt, khảo sát, sửa chữa, thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng và các định mức xây dựng khác.

- Đơn giá xây dựng công trình là chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tổng hợp, bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng của công trình xây dựng cụ thể.

2) Về định mức xây dựng:

A) Trường hợp định mức xây dựng đã được công bố:

- Chủ đầu tư quyết định việc áp dụng, vận dụng định mức xây dựng được công bố để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chẳng hạn các định mức xây dựng có liên quan đến VLXKN tại mục 1, phần II nêu trên.

B) Trường hợp định mức xây dựng chưa có trong hệ thống định mức đã được công bố hoặc những định mức đã được công bố nhưng chưa phù hợp với biện pháp, điều kiện thi công, yêu cầu kỹ thuật của công trình: 

- Chủ đầu tư quyết định việc xây dựng mới định mức xây dựng hoặc điều chỉnh định mức xây dựng đã được công bố nhưng chưa phù hợp với biện pháp, điều kiện thi công, yêu cầu kỹ thuật của công trình để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Phương pháp lập định mức xây dựng được lập theo trình tự sau: 

+ Lập danh mục công tác xây dựng hoặc kết cấu của công trình, thể hiện các yêu cầu kỹ thuật, điều kiện, biện pháp thi công chủ yếu và xác định đơn vị tính phù hợp.

+ Xác định thành phần công việc từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện, biện pháp thi công và phạm vi thực hiện công việc.

+ Tính toán xác định hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công.   

+ Lập các tiết định mức trên cơ sở tổng hợp các hao phí về vật liệu, nhân công, máy thi công. 

Phương pháp lập định mức xây dựng được hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục số 5 của Thông tư số 04/2010/TT-BXD.

3) Về đơn giá xây dựng:

A) Trường hợp đơn giá xây dựng đã được công bố:

- Chủ đầu tư có thể vận dụng đơn giá xây dựng đã được công bố làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chẳng hạn các đơn giá xây dựng có liên quan đến vật liệu xây không nung tại mục 2, phần II nêu trên

B) Trường hợp đơn giá xây dựng chưa có trong hệ thống đơn giá đã được công bố hoặc những đơn giá đã được công bố nhưng chưa phù hợp với biện pháp, điều kiện thi công, yêu cầu kỹ thuật của công trình: 

- Chủ đầu tư căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể của công trình và phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình theo hướng dẫn của Thông tư số 04/2010/TT-BXD để tổ chức lập đơn giá xây dựng công trình.

- Đơn giá xây dựng công trình được lập trên cơ sở giá thị trường hoặc mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng và các yếu tố chi phí có liên quan đến công trình.

- Việc lập đơn giá xây dựng công trình được thực hiện trên cơ sở lựa chọn một trong các phương pháp sau:

+ Từ mức giá của những loại công tác xây dựng phổ biến hình thành trên thị trường khu vực nơi xây dựng công trình; 

+ Từ tham khảo hệ thống đơn giá xây dựng công trình đã được công bố; 

+ Từ đơn giá xây dựng của các công trình đã và đang xây dựng;

+ Từ hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình và các yếu tố chi phí có liên quan.

- Phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình trên cơ sở hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình và các yếu tố chi phí có liên quan theo giá thị trường được hướng dẫn tại Phụ lục số 6 của Thông tư số 04/2010/TT-BXD. 

4) Các vấn đề khác cần lưu ý:

- Chủ đầu tư có thể thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm chuyên môn để thực hiện lập, điều chỉnh, thẩm tra các định mức xây dựng mà Chủ đầu tư tổ chức xây dựng mới hoặc điều chỉnh các định mức xây dựng đã được công bố nhưng chưa phù hợp với biện pháp, điều kiện thi công, yêu cầu kỹ thuật của công trình. Tổ chức tư vấn chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ đầu tư về tính hợp lý, chính xác của các định mức đã thực hiện.

- Chủ đầu tư có thể thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm chuyên môn thực hiện các công việc hoặc phần công việc liên quan tới việc lập hoặc thẩm tra đơn giá xây dựng công trình. Tổ chức, cá nhân tư vấn chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ đầu tư trong việc đảm bảo tính hợp lý, chính xác của các đơn giá xây dựng công trình do mình lập.

- Trường hợp sử dụng các định mức xây dựng mới hoặc được điều chỉnh để lập đơn giá xây dựng trong các gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước áp dụng hình thức chỉ định thầu, thì Chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

Phòng Quản lý Kinh tế xây dựng, Sở Xây dựng TP. Hồ chí minh

Số lượng lượt xem: 986
Tin đã đưa