Vật liệu xây dựng

title Hạ tầng kỹ thuật

Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, vật liệu xây dựng, kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng
Thứ ba, 01/08/2023, 06:23 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 26/7/2023, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3057/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, vật liệu xây dựng, kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng.

Ban hành kèm theo Quyết định này 17 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (01 quy trình thay thế, 05 quy trình bãi bỏ và 11 quy trình mới) đã được tái cấu trúc theo phương án tại Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng.

Danh mục và nội dung chi tiết của 17 quy trình nội bộ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/KenhTin/Quy-trinh-noi-boTTHC.aspx.

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được tái cấu trúc là cơ sở để xây dựng quy trình điện tử, thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố.

Cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính có trách nhiệm:

- Tuân thủ theo quy trình nội bộ đã được tái cấu trúc khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành cho cá nhân, tổ chức; không tự đặt thêm thủ tục, giấy tờ ngoài quy định pháp luật.

- Thường xuyên rà soát, cập nhật các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được phê duyệt mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ khi có biến động theo quy định pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ quy trình nội bộ số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 3491/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 và Quyết định số 3747/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng.

Đính kèm file:

- Quyết định số 3057/QĐ-UBND

- Quy trình số 1 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III (trường hợp cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ khi đã có kết quả sát hạch)

- Quy trình số 2 Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ khi đã có kết quả sát hạch)

- Quy trình số 3 Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ khi đã có kết quả sát hạch)

- Quy trình số 4 Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ khi đã có kết quả sát hạch)

- Quy trình số 5 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng)

- Quy trình số 6 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do lỗi của cơ quan cấp)

- Quy trình số 7 Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân người nước ngoài

- Quy trình số 8 Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III

- Quy trình số 9 Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

- Quy trình số 10 Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

- Quy trình số 11 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do mất, hư hỏng)

- Quy trình số 12 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do lỗi của cơ quan cấp)

- Quy trình số 13 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị

- Quy trình số 14 Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

- Quy trình số 15 Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

- Quy trình số 16 Cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn hoặc gần hết hạn

- Quy trình số 17 Cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng)

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 310
Tin đã đưa