Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Quyết định số 3285/QĐ-UBND ngày 07/8/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử giai đoạn 2023-2024 (đợt 4)
Thứ tư, 16/08/2023, 02:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 07/8/2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3285/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử giai đoạn 2023-2024 (đợt 4).

Đính kèm Quyết định số 3285/QĐ-UBND

Theo đó, có 14 thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình giai đoạn 2023-2024 (đợt 4) do Sở Xây dựng thực hiện, cụ thể:

Lĩnh vực Hoạt động xây dựng

1. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III (trường hợp cá nhân nộp hồ sơ khi đã có kết quả sát hạch) (Đưa ra khỏi danh mục STT 51 Phụ lục 2 ban hành kèm Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 29/5/2023);

2. Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp cá nhân nộp hồ sơ khi đã có kết quả sát hạch) (Đưa ra khỏi danh mục STT 52 Phụ lục 2 ban hành kèm Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 29/5/2023);

3. Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp cá nhân nộp hồ sơ khi đã có kết quả sát hạch);

4. Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng);

5. Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng chứng chỉ hạng II, hạng III (trường hợp cá nhân nộp hồ sơ khi đã có kết quả sát hạch);

6. Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III;

7. Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III;

8. Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do mất, hư hỏng);

9. Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do lỗi cơ quan cấp);

10. Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do lỗi cơ quan cấp);

11. Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, nhóm C;

12. Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, nhóm C;

Lĩnh vực Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

13. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (còn thời hạn nhưng bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị ghi sai thông tin hoặc tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng xin dừng thực hiện một số chỉ tiêu trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng);

14. Bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trong trường hợp tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thay đổi địa chỉ, tên của tổ chức trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đã được cấp).

02 thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần giai đoạn 2023-2024 (đợt 4) do Sở Xây dựng thực hiện, cụ thể:

Lĩnh vực Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

1. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trong trường hợp: Cấp lần đầu hoặc Giấy chứng nhận hết hạn mà tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng có nhu cầu tiếp tục hoạt động);

2. Bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trong trường hợp tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thay đổi địa điểm đặt phòng thí nghiệm hoặc thay đổi, bổ sung, sửa đổi chỉ tiêu thí nghiệm, tiêu chuẩn thí nghiệm trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng).

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 294
Tin đã đưa