Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Tăng trưởng xanh - Kế hoạch hành động của ngành xây dựng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Thứ hai, 12/06/2017, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Tăng trưởng xanh là một nội dung quan trọng của phát triển bền vững, đảm bảo phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả, bền vững và góp phần quan trọng thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu. Tăng trưởng xanh, tiến tới nền kinh tế các-bon thấp, làm giàu vốn tự nhiên trở thành xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế bền vững; giảm phát thải và tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính dần trở thành chỉ tiêu bắt buộc và quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.
Với tầm quan trọng của tăng trưởng xanh, nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ thống nhất hành động và triển khai thực hiện trong ngành xây dựng; ngày 11 tháng 5 năm 2017, Bộ Xây dựng có ban hành Quyết định số 419/QĐ-BXD về ban hành Kế hoạch hành động của ngành xây dựng về tăng trưởng xanh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, với những nội dung chủ yếu như sau:
 
1. Mục tiêu
Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng về tăng trưởng xanh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ của ngành Xây dựng và phấn đấu đạt các mục tiêu đã được nêu trong Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2012 và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2014.
 
2.Nội dung thực hiện
Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng về tăng trưởng xanh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tập trung tiến hành triển khai thực hiện các nội dung sau:
2.1. Rà soát, kiến nghị điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành xây dựng từ quan điểm phát triển bền vững (nhiệm vụ 33)
a) Giai đoạn 2017-2018, tiến hành rà soát, nghiên cứu kiến nghị điều chỉnh:
- Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định phê duyệt số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ).
- Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020 (Quyết định phê duyệt số 798/QĐ-TTg ngày 25/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ).
- Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2017-2025 và định hướng đến năm 2035 (thay thế Quy hoạch 1488).
- Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam giai đoạn 2017-2025 (thay thế Quy hoạch 105 và 1065).
- Kiến nghị điều chỉnh Định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 2025.
- Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định phê duyệt số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ).
- Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 (Quyết định phê duyệt số 567/QĐ-TTg ngày 28/04/2010 của Thủ tướng Chính phủ).
b) Giai đoạn 2017-2019: Rà soát, kiến nghị điều chỉnh Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia giai đoạn 2009 đến năm 2020 (Quyết định số 758/QĐ-TTg ngày 08/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ).
2.2. Rà soát, kiến nghị điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch cải tạo đô thị theo tiêu chuẩn đô thị bền vững (Nhiệm vụ 54)1
a) Giai đoạn 2017-2020:
- Nghiên cứu, xây dựng quy định, hướng dẫn về hoạt động đánh giá, công nhận đô thị tăng trưởng xanh. Áp dụng thí điểm đánh giá đô thị tăng trưởng xanh.
- Xây dựng Báo cáo đánh giá chính sách đô thị quốc gia, lồng ghép nội dung xây dựng đô thị tăng trưởng xanh.
b) Giai đoạn 2018-2020: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động xây dựng đô thị xanh (thí điểm ở một số đô thị: như Sapa, Huế, Hội An, Vũng Tàu, Đà Lạt).
c) Giai đoạn 2017-2025:
- Vận động nguồn lực tài trợ triển khai thực hiện các chương trình dự án quy hoạch cải tạo, nâng cấp phát triển các đô thị theo hướng tăng trưởng xanh tại các tỉnh/thành phố.
- Xây dựng, trình duyệt và triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam.
2.3. Cải thiện hạ tầng kỹ thuật theo hướng bền vững ở một số đô thị chọn lọc (Nhiệm vụ 55)1
a) Giai đoạn 2017-2018: Xây dựng chương trình tổng thể cải tạo các chung cư cũ trong đô thị trên phạm vi cả nước.
b) Giai đoạn 2018-2019: Xây dựng và ban hành các quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư cải tạo chung cư cũ trong đô thị.
c) Giai đoạn 2017-2019:
- Nghiên cứu, định hướng phát triển các công nghệ xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn đô thị phù hợp với điều kiện Việt Nam.
- Nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các định mức kinh tế - kỹ thuật có liên quan đến đầu tư xây dựng, quản lý vận hành các cơ sở xử lý nước thải, chất thải rắn theo các công nghệ phù hợp ở Việt Nam.
d) Giai đoạn 2017-2020: Nghiên cứu xây dựng và ban hành các quy định, tiêu chuẩn, hướng dẫn về chiếu sáng đô thị sử dụng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả.
e) Giai đoạn 2018-2020: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp đầu tư cải tạo hạ tầng kỹ thuật theo hướng bền vững tại một khu vực đô thị điển hình (lựa chọn khu vực đô thị thuộc đầu mối giao thương, trung tâm du lịch, khu vực đô thị cũ xuống cấp nghiêm trọng).
2.4. Đổi mới công nghệ và kỹ thuật xây dựng theo hướng xanh hóa (Nhiệm vụ 56)1
Giai đoạn 2018-2020: Tổ chức nghiên cứu, từng bước đổi mới công nghệ xây dựng theo hướng hiện đại, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.
2.5. Khuyến khích phát triển công nghiệp VLXD và xây dựng xanh (Nhiệm vụ 57)1
a) Giai đoạn 2017-2018: Xây dựng chương trình và kế hoạch đầu tư, đổi mới công nghệ sản xuất VLXD theo hướng sạch hơn, tiết kiệm nhiên liệu, nguyên liệu, giảm ô nhiễm môi trường.
b) Giai đoạn 2017-2020: Xây dựng và ban hành quy định về quản lý, tái chế và tái sử dụng phế thải xây dựng trong các công trình xây dựng.
c) Giai đoạn 2017-2025: Triển khai thực hiện Đề án Năng suất chất lượng ngành Xây dựng.
d) Giai đoạn 2018-2020: Xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp VLXD; hỗ trợ và khuyến khích sản xuất, sử dụng VLXD xanh.
2.6. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong xây dựng (Nhiệm vụ 58)1
Giai đoạn 2017-2020: Triển khai chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình xây dựng: Nghiên cứu và ban hành các quy định, tiêu chí, hướng dẫn về xây dựng công trình xanh, công trình sử dụng năng lượng hiệu quả; Xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích đầu tư phát triển công trình xanh; Tăng cường năng lực cho các đối tượng có liên quan.
Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường là đơn vị đầu mối chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành, địa phương và đơn vị có liên quan triển khai Kế hoạch hành động; tổng hợp tình hình thực hiện hàng năm, báo cáo lãnh đạo Bộ Xây dựng; định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch hành động.
Sở Xây dựng thông tin về Kế hoạch hành động của ngành xây dựng về tăng trưởng xanh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của Bộ Xây dựng để các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu và tích cực phối hợp thực hiện.
Số lượng lượt xem: 682
Tin đã đưa