Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Thông báo Điều chỉnh Kế hoạch số 2136/KH-SXD-VLXD ngày 03/3/2015 của Sở Xây dựng về tổ chức điều tra, khảo sát chi tiết các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ ba, 07/04/2015, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh Kế hoạch số 2136/KH-SXD-VLXD tại các nội dung sau: 

Căn cứ Kế hoạch số 2136/KH-SXD-VLXD ngày 03 tháng 03 năm 2015 của Sở Xây dựng về tổ chức điều tra, khảo sát chi tiết các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ vào kết quả rà soát thực tế tại Công văn số 275/UBND-QLĐT ngày 09 tháng 3 năm 2015 và Công văn số 345/UBND-QLĐT ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Quận 11; Công văn số 146/QLĐT ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Phòng Quản lý đô thị Quận Tân Bình; đề nghị ngày 18 tháng 3 năm 2015 và Biên bản giao tài liệu số 05a/BBBG-CTKS ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Phòng Quản lý đô thị Quận 8; Biên bản giao tài liệu số 06/BBBG-CTKS ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Quận 9; Biên bản giao tài liệu số 11/BBBG-CTKS ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Quận Tân Phú;  Biên bản giao tài liệu số 12/BBBG-CTKS ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Quận Bình Tân; Báo cáo ngày 19 tháng 3 năm 2015 của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố; Báo cáo của các tổ chức chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa VLXD trên địa bàn Thành phố và Công văn số 01/03/2015 ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đức Thịnh;

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh Kế hoạch số 2136/KH-SXD-VLXD tại các nội dung sau:

- Tại Khoản 1.1, Mục IV của Kế hoạch số 2136/KH-SXD-VLXD về đối tượng điều tra, khảo sát: Các cơ sở sản xuất VLXD trên địa bàn Thành phố, danh sách theo Phụ lục I đính kèm Kế hoạch này. Bao gồm 237 cơ sở, trong đó: 186 doanh nghiệp, 51 hộ kinh doanh.

- Danh sách các cơ sở sản xuất VLXD thực hiện điều tra, khảo sát chi tiết tại Phụ lục I đính kèm Kế hoạch số 2136/KH-SXD-VLXD: Theo Phụ lục đính kèm Thông báo này (hiện được đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Xây dựng http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn, tại mục Vật liệu xây dựng).

Sở Xây dựng thông báo đến các đơn vị có liên quan để triển khai tổ chức điều tra, khảo sát chi tiết các cơ sở sản xuất VLXD trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo tiến độ và nội dung yêu cầu.

Thông báo số 3110/TB-SXD-VLXD ngày 03/3/2015 của Sở Xây dựng Điều chỉnh Kế hoạch số 2136/KH-SXD-VLXD

Phụ lục: Danh sách các cơ sở sản xuất VLXD thực hiện điều tra, khảo sát chi tiết

Số lượng lượt xem: 287
Tin đã đưa