Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030...
Chủ nhật, 20/03/2016, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Gói thầu Tư vấn lập Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 thuộc Dự án Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Sở Xây dựng phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 321/QĐ-SXD-VLXD ngày 09 tháng 3 năm 2016, với các nội dung chính sau:

- Nhà thầu trúng thầu: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng;

- Giá trúng thầu: 770.440.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm bảy mươi triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng), đã bao gồm thuế VAT;

- Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố;

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi ký hợp đồng đến khi Quy hoạch được duyệt.

Căn cứ theo Điểm n Khoản 1 Điều 12 – Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013, Khoản 6 Điều 20 - Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Sở Xây dựng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu đến Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng, là nhà thầu trúng thầu gói thầu nêu trên.

Sau khi nhận được thông báo trúng thầu, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu, đề nghị Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng gửi cho Sở Xây dựng văn bản chấp thuận hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Danh sách nhà thầu không được lựa chọn: Không có, do chỉ có nhà thầu Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng nộp hồ sơ dự thầu.

 

Số lượng lượt xem: 243
Tin đã đưa