Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Thông báo số 7843/TB-SXD-VP ngày 15/7/2021 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu; hồ sơ đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
Thứ năm, 15/07/2021, 08:19 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ Công văn số 2271/UBND-VX ngày 08/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước trong thời gian áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 2279/UBND-VX ngày 08/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ;

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Sở Xây dựng và không làm gián đoạn hoạt động của các tổ chức, cá nhân liên quan đến thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa VLXD nhập khẩu; hồ sơ đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa VLXD trên địa bàn Thành phố; Sở Xây dựng thông báo một số nội dung về việc tiếp nhận và trả kết quả như sau:

1. Từ ngày ban hành Thông báo này, Sở Xây dựng không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp tại Sở Xây dựng.

2. Đối với hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa VLXD nhập khẩu

2.1. Tiếp nhận hồ sơ

a) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích, hoặc gửi đến thùng tiếp nhận hồ sơ và văn bản đến tại cổng Sở Xây dựng (không vào cơ quan) (1). Ngoài bìa thư, phần kính gửi đề nghị ghi rõ: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, số 60 đường Trương Định, phường Võ Thị Sáu, Quận 3”, kèm theo thông tin họ tên, điện thoại liên lạc và địa chỉ thư điện tử của người nộp hồ sơ, để Sở Xây dựng có thể lập phiếu tiếp nhận và liên hệ hướng dẫn.

b) Sở Xây dựng (Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả) kiểm tra, lập phiếu tiếp nhận hồ sơ, vào sổ đăng ký và xác nhận đã đăng ký trên Giấy đăng ký của người nhập khẩu (lãnh đạo Văn phòng Sở); gửi lại phiếu tiếp nhận hồ sơ và Giấy đăng ký có xác nhận của Sở Xây dựng cho tổ chức, cá nhân theo địa chỉ đã đăng ký qua bưu điện, đồng thời thông báo việc tiếp nhận hồ sơ qua hộp thư điện tử mà tổ chức, cá nhân đã cung cấp.

c) Trường hợp bổ sung hồ sơ, tổ chức, cá nhân thực hiện tương tự điểm a khoản 2.1 trên, lưu ý kèm theo phiếu tiếp nhận hồ sơ lần đầu, phiếu tiếp nhận hồ sơ bổ sung trước đó (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ), thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu có kết quả không đáp ứng yêu cầu chất lượng hàng hóa nhập khẩu (bản chính hoặc bản sao) để thuận lợi trong việc tra cứu mã tiếp nhận. Sở Xây dựng (Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả) kiểm tra, lập phiếu tiếp nhận hồ sơ bổ sung, vào sổ đăng ký và xác nhận trên Giấy đăng ký bổ sung của người nhập khẩu nếu có (lãnh đạo Văn phòng Sở); đồng thời, thông báo việc tiếp nhận hồ sơ bổ sung qua hộp thư điện tử mà tổ chức, cá nhân đã cung cấp.

2.2. Lệ phí

Không có.

2.3. Trả kết quả

Sau khi xử lý hồ sơ theo quy định (Phòng VLXD), Sở Xây dựng gửi kết quả (Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa VLXD nhập khẩu), Giấy đăng ký bổ sung của người nhập khẩu nếu có (đã có xác nhận của Sở Xây dựng), theo địa chỉ đã đăng ký qua bưu điện.

2.4. Biểu mẫu thực hiện và các nội dung khác liên quan

Tương tự quy trình tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa VLXD nhập khẩu đã đăng tải Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng https://soxaydung.hochiminhcity.gov.vn/web/ (mục Thủ tục hành chính).

3. Đối với hồ sơ đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa VLXD

3.1. Tiếp nhận hồ sơ

a) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến Thành phố Hồ Chí Minh trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng https://soxaydung.hochiminhcity.gov.vn/web/ (mục “Dịch vụ công trực tuyến”, lĩnh vực “Công bố hợp quy”).

b) Sở Xây dựng (Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả) kiểm tra hồ sơ, tình trạng nộp lệ phí của tổ chức, cá nhân; lập phiếu tiếp nhận hồ sơ, thông báo về việc tiếp nhận chính thức hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (trường hợp hồ sơ chưa đủ thành phần); yêu cầu đóng lệ phí cho tổ chức, cá nhân qua hộp thư điện tử mà tổ chức, cá nhân đã cung cấp.

3.2. Lệ phí

150.000 đồng/hồ sơ theo quy định. Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí tại thời điểm đăng ký nộp hồ sơ, qua chuyển khoản:

a) Tên tài khoản: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh;

b) Số tài khoản: 3511.0.1053658; tại Kho bạc nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.

3.3. Trả kết quả

a) Sau khi xử lý hồ sơ theo quy định, Sở Xây dựng (Phòng VLXD) thông báo bằng thư điện tử cho tổ chức, cá nhân về việc hồ sơ hợp lệ hoặc không hợp lệ, kèm theo lý do không tiếp nhận hồ sơ. Sở Xây dựng không hoàn trả lại lệ phí tổ chức, cá nhân đã nộp đối với hồ sơ không hợp lệ.

b) Trường hợp nhận được thông báo hồ sơ hợp lệ, tổ chức, cá nhân phải gửi bộ hồ sơ đăng ký bằng bản in chính thức đã đầy đủ thành phần và hoàn chỉnh nội dung, có người đại diện theo pháp luật của đơn vị ký tên và đóng dấu theo quy định đến Sở Xây dựng (Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả) để kiểm tra, đối chiếu sự phù hợp so với hồ sơ đã gửi qua mạng điện tử đã được Sở Xây dựng thẩm định và lưu trữ theo quy định. Sau đó, Sở Xây dựng sẽ chuyển bưu điện phát hành kết quả giải quyết hồ sơ đến tổ chức, cá nhân.

3.4. Biểu mẫu thực hiện và các nội dung khác liên quan

Tổ chức, cá nhân tham khảo quy trình, các bước thực hiện tại mục “Hướng dẫn thủ tục”, biểu mẫu, hướng dẫn lập bản công bố hợp quy hiện được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng https://soxaydung.hochiminhcity.gov.vn/web/ (mục “Dịch vụ công trực tuyến”, lĩnh vực “Công bố hợp quy”).

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại 39.327.547 (số nội bộ 500 để liên hệ Tổ Tiếp nhận và trả kết quả), hoặc qua trang thông tin điện tử https://soxaydung.hochiminhcity.gov.vn/, mục hỏi – đáp.

Sở Xây dựng thông báo về việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa VLXD nhập khẩu; hồ sơ đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa VLXD như trên, cho đến khi có thông báo mới.

 

Ghi chú:

(1) Thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 1 - Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa (trường hợp 2c); khoản 9 Điều 4 của Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành. Trường hợp muốn nhận lại xác nhận trên Giấy đăng ký, đề nghị chuẩn bị 02 bản Giấy đăng ký (01 bản lưu hồ sơ tại Sở Xây dựng, 01 bản hoàn trả lại tổ chức, cá nhân sau khi xác nhận mã tiếp nhận hồ sơ).

(2) Thông tư số 183/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy.

(3) Ngoài bìa thư, phần kính gửi đề nghị ghi rõ thông tin tương tự điểm a khoản 2.1 mục 2 văn bản này.

 

Đính kèm file: Thông báo số 7843/TB-SXD-VP

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 1344
Tin đã đưa